teorema d’Apol·loni

m
Matemàtiques

Formulació vectorial del teorema d’Apol·loni

Teorema de geomètria mètrica segons el qual en tot triangle la suma dels quadrats de dos costats és igual al doble de la suma del quadrat de la meitat del tercer costat més el quadrat de la mitjana corresponent a aquest darrer costat.

En la seva formulació actual, amb vectors i normes, aquest teorema s’anomena també llei del paral·lelogram  i estableix que la suma dels quadrats de les dues diagonals del paral·lelogram és igual a la suma dels quadrats dels quatre costats.