testimoni

m
Construcció i obres públiques

Fragment d’una peça de formigó extreta del material endurit, per a fer-hi assaigs en les condicions ambientals i d’enduriment suportades per la peça real.