testimoni

m
Geologia

Fragment d’una formació geològica, normalment de forma cilíndrica, extret del terreny per mitjà d’una sonda.