testimoni

m
Diplomàtica i altres branques

Còdex, autor, citacions, etc, que transmeten un text.