tetraacetat de plom

Pb(CH3COO)4
m
Química
Tecnologia

Cristalls incolors o d’un lleuger color de rosa, solubles en àcid acètic calent, benzè i cloroform, que es fonen a 175°C.

És obtingut per reacció del mini (Pb3O4) amb àcid acètic en presència d’anhídrid acètic. És emprat com a oxidant selectiu en síntesi orgànica.