tipografia

f
Disseny i arts gràfiques

Procediment d’impressió amb formes que contenen, en relleu, els tipus i els gravats que, després de tintats, són aplicats a pressió damunt el paper.

Les operacions que hom pot distingir en la impressió tipogràfica són: la composició, manual o mecànica, el tiratge de proves, la correcció de proves, la correcció tipogràfica, l'obtenció de clixés per fotogravat, la compaginació, la imposició de la forma, el tiratge de segones proves, la segona correcció de proves, la segona correcció tipogràfica, la regulació del tintatge i el tiratge. Per al tiratge hom pot emprar premses planes, planocilíndriques o cilíndriques. Malgrat la rapidesa i els preus competitius d’altres procediments d’impressió, especialment de l’òfset, la tipografia continua essent molt emprada en les arts gràfiques a causa de la seva qualitat d’impressió, la qual depèn de la qualitat del paper.