tiratró

m
Electrònica i informàtica

Tub electrònic de gas, generalment tríode o tètrode, proveït d’un càtode termoelectrònic.

És un rectificador controlat que permet el pas de corrents molt elevats, els quals poden ésser regulats mitjançant la reixa de control. Un cop encebat el tiratró, però, el corrent es manté indefinidament fins que hom no interromp el circuit anòdic.