toxoplasmosi

f

Malaltia parasitària produïda per l’esporozou hemosporidi Toxoplasma gondii .

És un paràsit molt comú en els teixits d’un gran nombre de mamífers, però només és patogen en determinades ocasions. La infecció d’algunes rates per aquest paràsit les converteix en preses més fàcils dels gats. La infecció per part d’aquest protozou, que s’enquista en el cervell de les rates, els provoca un canvi en el comportament que les fa més atrevides i menys prudents, fet que comporta una major facilitat per a ser capturades pels gats. En l’home es pot manifestar com una malaltia congènita o adquirida. La forma adquirida, molt variable i molt sovint asimptomàtica, es pot manifestar per una erupció maculopapular amb limfadenopaties, especialment a la regió laterocervical i de la nuca, i febre moderada. Analíticament hom detecta limfomonocitosi. La diagnosi és confirmada amb la reacció serològica de Sabin-Feldman i és important principalment en el cas de les dones embarassades —pot causar lesions greus al fetus—, els nounats i les persones immunodeprimides.. La forma congènita, més maligna, dóna lloc a corioretinitis, calcificacions cerebrals, retard psicomotor, hidrocefàlia i microcefàlia, i convulsions.