translació

f
Tecnologia

traslació

Moviment d’un sòlid en què tots els punts que el constitueixen experimenten el mateix desplaçament.

Si A i B representen les posicions inicials de dos punts qualssevol del sòlid, i A’ i B’ les corresponents als mateixos punts després d’efectuada una translació, s’acompleix: B-A = B'-A’, B-A i B'-A’ essent els vectors

Això vol dir que un desplaçament per translació és un desplaçament rígid. Hom pot descompondre sempre el moviment genèric d’un cos, en un instant donat, en una translació i una rotació.