treball

m
Física

Esquema del treball

© Fototeca.cat

Efecte d’una força en tant que venç una resistència i, per tant, es produeix un desplaçament del seu punt d’aplicació.

Hom el mesura pel producte de la força pel camí recorregut en la seva direcció. Donada una força F que actua sobre un punt material mentre aquest es desplaça de la posició A a la posició B al llarg d’una trajectòria T, hom defineix matemàticament el treball W mitjançant l’expressió

W = ∫ B A F · d l

En el cas d’una força F constant i una trajectòria rectilínia, el treball es redueix a W = F · AB . En el sistema internacional d’unitats (SI), la unitat de treball és el joule (J); en el sistema CGS, la unitat és l' erg (10 - 7 J), i en el sistema tècnic o terrestre, el quilogràmetre (kgm), que val 9,81 J. En relació amb el treball, pot ésser demostrat que, com a conseqüència de les lleis de la dinàmica de Newton, el treball fet per la resultant de les forces que actuen sobre un punt material és igual a la variació d’energia cinètica del punt: W = Δ (1/2 mv 2 ), a més, en el cas que W pugui ésser expresat en funció de les posicions inicial i final de la partícula, en resulta el teorema de conservació de l’energia mecànica. Quan hom considera un sistema termodinàmic, el treball d’expansió del sistema entre els estats 1 i 2 pot ésser definit per W = ∫ 2 1 pdV , on p és la pressió de l’exterior sobre el sistema (la qual, si aquest es troba permanentment en estats d’equilibri, coincideix amb la pressió del sistema sobre l’exterior), i V és el volum del sistema.