tremp

m
Tecnologia

Tractament al qual hom sotmet un metall per tal d’endurir-lo, especialment el que consisteix a escalfar-lo i refredar-lo ràpidament en submergir-lo sobtadament en un líquid fred.

El tremp millora notablement les qualitats mecàniques del metall en augmentar-ne el límit d’elasticitat, la resistència a la ruptura per tracció i la duresa. Hom distingeix en aquest tractament dues fases fonamentals, en la primera de les quals s’esdevé una modificació de l’estructura interna del metall, a causa de la calor, a temperatures de prop dels 800°C per als acers, que en millora la duresa i la flexibilitat. Si el refredament fos lent, s’esdevindria una nova modificació de l’estructura interna que li faria perdre les qualitats obtingudes. La segona fase és el refredament ràpid, obtingut en submergir-lo en un bany fred; aquesta fase és tan ràpida que no hi ha temps que s’esdevingui la segona transformació i, per tant, el metall manté les qualitats obtingudes en la primera fase. La natura i la temperatura del bany fred depenen de la rapidesa amb què ha d’ésser obtingut el tremp, el qual depèn també de la composició del metall, de manera que la presència en els acers especials de crom, manganès, molibdè, etc, el milloren. El bany pot ésser d’aigua, eventualment calenta, d’olis, de salmorra refrigerada, de sals foses, de metalls fosos, etc, o pot ésser substituït per un raig d’aire.