trencat

m
Matemàtiques

Nombre que denota un agregat de parts alíquotes d’una unitat, per mitjà de dos enters a i b, que hom escriu a/b .

El nombre a és el numerador, i b, el denominador. És conegut també com a nombre fraccionari (fracció, nombre racional).