tresor públic

m
Economia
Dret administratiu

Departament de l’administració pública d’un estat (sovint amb categoria de ministeri) que el representa en les seves relacions financeres amb els ciutadans, amb el banc central i amb altres països; també fa funcions de control i d’administració amb relació a la caixa de l’estat, el deute públic i altres aspectes de les finances públiques .

El tresor públic té en diversos països —com és ara l’Estat espanyol o els EUA— el privilegi d’emissió de la moneda metàl·lica dins el límits que assenyalen les respectives legislacions. Les operacions que efectua el tresor públic com a caixer de l’estat exerceixen una influència en el circuit monetari. El tresor públic intervé en la recaptació d’imposts, la distribució de la despesa pública, la política d’endeutament de l’estat —emissió i reemborsament del deute públic, crèdit del banc central—, els moviments de les reserves de caixa de l’estat, etc. L’emissió de deute públic afecta directament els mercats de capitals, puix que suposa una variació en l’oferta de títols negociables i repercuteix sobre l’estructura dels tipus d’interès en el mercat. El finançament de la despesa pública a càrrec del banc d’emissió té com a efecte una expansió monetària, per tal com els pagaments de les obligacions del tresor que ha d’atendre el banc d’emissió l’obliguen a augmentar la moneda en circulació. Per aquestes raons, el tresor públic actua coordinat amb les autoritats monetàries de cada país. La gestió del tresor públic ha estat objecte de diverses interpretacions en el camp teòric, que han intentat d’establir criteris per a la seva actuació. D’una part, hom ha intentat d’analitzar el paper de l’emissió de deute públic, tant pel que fa a la seva incidència sobre les variacions de la renda nacional i sobre l’atur, com pel que fa a la reducció al mínim de la càrrega pressupostària de l’emissió. D’altra banda, hom ha intentat de preveure els canvis que planteja l’actuació del tresor públic a partir de les dades d’una comptabilitat patrimonial del país. En l’organització de les finances del sector públic espanyol el tresor públic té un compte obert al Banco de España, en el qual són abonades les emissions de moneda metàl·lica que fa el tresor a través del banc, i també els ingressos que rep com a caixer de l’estat, mentre que hom hi carrega els fons retirats a càrrec d’ingressos anteriors o del crèdit del Banco de España.