triador

m

Nom donat a alguns instruments que serveixen per a triar coses.