triangle de Tartaglia

m
Matemàtiques

Disposició triangular de nombres enters que en línia horitzontal dóna ordenadament els coeficients de la potència n-èsima del binomi (a+b).

Establertes les dues primeres línies, les successives són obtingudes col·locant la unitat com a primer i últim element, i com a elements intermedis els nombres resultants de la suma dels dos elements contigus de la fila anterior:

El triangle de Tartaglia és anomenat també triangle de Pascal.