Tribunal de Comptes Europeu

Institució comunitària de rang inferior a les institucions bàsiques (Comissió, Consell, Parlament i Tribunal de Justícia), amb la funció principal de fiscalitzar o controlar els comptes de la Unió Europea.

Creada el 5 d’abril de 1977 per decisió dels representants dels governs dels estats membres, fou constituïda el 18 d'octubre del mateix any i entrà en funcionament amb la sessió inaugural el dia 25 d'aquest mes. La seva seu és a Luxemburg. És compost per dotze membres, elegits per sis anys pel consell, els quals han d’exercir les seves funcions amb absoluta independència i en interès general de la Unió Europea, i durant el seu mandat no poden exercir cap altra activitat professional, retribuïda o no. Aquest tribunal examina els comptes de la totalitat dels ingressos i les despeses de la Unió Europea, i també els de qualsevol organisme creat per aquesta. Així mateix, estudia la legalitat i la regularitat d’aquests ingressos i despeses i garanteix una correcta gestió financera.