tripsina

f
Bioquímica

Enzim proteolític que, procedent del pàncrees, és secretat per l’intestí prim en forma de tripsinogen.

Catalitza la hidròlisi dels enllaços peptídics en què el carbonil és aportat per la lisina o per l’arginina. Intervé en la digestió intestinal.