tropisme

tropismo (es), tropism (en)
m
Biologia

Moviment d’orientació d’un animal o planta sota la influència unilateral d’un factor estimulant.

La resposta a l’estímul depèn exclusivament de la direcció. Un tropisme és positiu si l’organisme o l’òrgan es dirigeix vers el focus de l’estímul, i negatiu si se n'allunyen. Si l’orientació és segons la direcció de l’estímul es tracta d’un ortotropisme, i si és perpendicular o obliqua es tracta d’un plagiotropisme. Segons el tipus d’estímul els tropismes reben noms particulars: actinotropisme, fototropisme, geotropisme, haptotropisme, higrotropisme, quimiotropisme, termotropisme i traumatropisme.