u

uno (es), one (en)
f
m
adj

Numeral ordinal amb què hom designa el primer terme d’una sèrie numerada.