unió

f
Indústria tèxtil

Nom donat al plugastell pel fet d’ésser fabricat amb cotó i lli.