unitarianisme

unitarismo (es), Unitarianism (en)
m
Cristianisme

Doctrina antitrinitària que afirma la unitat absoluta de la persona divina i nega, doncs, tant el misteri de la Trinitat com els dogmes de l’encarnació i de la ‘‘deïtat’’ de Crist (que hom distingeix de la ‘‘divinitat’’ que li conferí Déu, única persona divina).

Considera com a salvífica, no pas la mort de Crist, sinó la seva doctrina. Un dels primers defensors d’aquesta doctrina fou Miquel Servet. Teoria anàloga a la del socinianisme, els seguidors es constituïren església independent a Transsilvània (entre el 1566 i el 1588) per obra de G.Biandrata i F.David, en la doctrina del qual s’inspiraren també alguns grups sabatistes (sabatisme). Els unitarians anglosaxons, més directament influïts per la doctrina de Socini, no s’organitzaren fins a la segona meitat del s. XVIII, per obra de G.Bilde; a Amèrica es difongué (s. XVIII) sobretot com a doctrina, be que al s. XIX també s’organitzà com a església, per obra de W.E.Channing, i trobà en R.W.Emerson el representant més conspicu. L’església unitariana és encara molt difosa a Transsilvània, a Anglaterra i als EUA.