uracil

2,4-dihidroxipirimidina,, C4H4N2O2
m
Bioquímica

Base pirimidínica aromàtica que hom obté per hidròlisi dels àcids nucleics.

Es presenta en forma de cristalls incolors, poc solubles en aigua i solubles en alcohol i èter, que es fonen a 338°C. Pot ésser preparat sintèticament per diversos mètodes, el més important dels quals és la reacció de la urea amb el formilacetat d’etil. Pot existir en quatre formes tautòmeres, i hom el troba sobretot en la forma cetònica. És emprat en la recerca bioquímica.