vacances

f
pl
Economia
Dret del treball

Dret irrenunciable de tot treballador per compte d’altri a un quant temps de descans anual retribuït, no inferior a vint-i-tres dies naturals, en les dades acordades entre treballadors i empresaris.

Si un treballador deixa la feina o n'és acomiadat sense causa justa abans de les vacances, té dret a percebre'n la part corresponent en proporció al temps dels serveis prestats.