vaixell

bastiment, barco (es), bateau (fr), ship (en)
m
Transports

Esquema de diferents parts d’un vaixell

© Fototeca.cat

Embarcació gran, dotada de mitjans per a navegar amb seguretat i que per les dimensions, la força propulsiva i la solidesa és apta per a navegacions o per a empreses nàutiques d’importància.

Ultra les qualitats comunes de tots els vaixells, les més importants de les quals són flotabilitat, estabilitat, solidesa, velocitat i govern, cada vaixell ha de tenir unes característiques determinades, especialment adequades a l’ús al qual és destinat, de manera que entre les dels vaixells de guerra cal destacar l’armament, la protecció i l’autonomia, i en els mercants, la capacitat i l’economia. Segons els materials emprats en llur construcció, hom parla de vaixells de fusta, vaixells metàl·lics (de ferro o d’acer) i vaixells mixts. Els únics vaixells de fusta construïts actualment solen ésser els iots, alguns velers, pesquers i embarcacions menors, i molts pescamines destinats a la destrucció de mines magnètiques. En els vaixells metàl·lics hom empra gairebé exclusivament l’acer. Els vaixells mixts solen tenir les costelles, els baus, el paramitjal i els angulars d’acer, i la quilla, la roda, el codast i el folre de fusta. Aquesta construcció, que marcà el pas de la construcció de fusta a la metàl·lica, és emprada encara en alguns iots. En determinades circumstàncies també han estat construïts vaixells de ciment armat. Segons llur sistema de propulsió, els vaixells poden ésser classificats en vaixells de vela, moguts per la força del vent, vaixells de vapor, moguts per hèlixs accionades per màquines de vapor, vaixells de motors o motonaus (motonau), vaixells de turbines de vapor i vaixells de propulsió nuclear (propulsió). Segons la finalitat a la qual són destinats, els vaixells poden ésser vaixells mercants, vaixells de guerra, vaixells de pesca i vaixells especials. Els vaixells mercants poden ésser vaixells de càrrega (entre els quals cal esmentar els carboners, els vaixells fruiters, els petroliers, els vaixells frigorífics, els vaixells cisterna, dedicats al transport de diversos líquids, els mineralers i els vaixells per al transport de contenidors), vaixells de passatge o de passatgers (com el paquebot, el transatlàntic, el transbordador o ferri, etc.) o vaixells mixts de càrrega i de passatge. Els vaixells de guerra més importants actualment existents són el portaavions, el creuer, el destructor, la fragata, el torpediner, el submarí, el canoner, el minador, el pescamines, la llanxa ràpida, la llanxa antisubmarina, la llanxa torpedinera, la llanxa canonera, etc., i una sèrie de vaixells auxiliars tals com els vaixells d’abastament, els vaixells hospital, els vaixells escola, els vaixells taller i diverses menes de transports. Entre els nombrosos vaixells de pesca cal destacar el balener, el bacallaner i els vaixells d’anar al bou. Són vaixells especials importants el cabler, el trencaglaç, el remolcador, el vaixell factoria, el vaixell meteorològic, el vaixell oceanogràfic, la draga, el vaixell de salvament, etc. Els vaixells, l’art de projectar i construir els quals és anomenat arquitectura naval, són construïts en les drassanes (drassana) i són constituïts pel vas anomenat buc, i les parts construïdes per sobre de la coberta, que són anomenades superestructures i que solen ésser el castell i el pont. Els vaixells són governats amb el timó, i l’art de determinar el punt en què és troba el vaixell en cada moment i d’establir el camí que hom ha de seguir és anomenat navegació. Des d’un punt de vista legal hom considera que són vaixells tota mena d’embarcacions, i la llei estableix que el vaixell és una persona jurídica individual, per la qual cosa té nom, domicili (port de matrícula) i nacionalitat i tots els drets que li són inherents. El vaixell, que gaudeix de la protecció de l’estat al qual pertany, és considerat com una prolongació del territori de la seva nació o estat (territori nacional), per la qual cosa el capità o patró és revestit d’autoritat de l’estat o la nació respectius. Els vaixells mercants són propietats que hom pot adquirir i transmetre per qualsevol dels mitjans reconeguts pel dret, i segueixen llur condició de béns movents per a tots els efectes, però poden ésser hipotecats, i el seu propietari és responsable civil dels actes del capità i de les obligacions contretes per ell en reparar o en avituallar el vaixell.