varicel·la

pigota cristal·lina
varicela (es)
chickenpox (en)
f
Patologia humana

Malaltia infectivocontagiosa exantemàtica, de caràcter endemicoepidèmic, produïda pel mateix virus que l’herpes zòster, que afecta els infants en edat escolar o preescolar.

És una malaltia benigna, que deixa immunitat per a tota la vida i que es caracteritza per l’aparició, després del període d’incubació i del període prodròmic, de febre, pruïja i exantema (que passa successivament per les fases de màcula, pàpula, vesícula, pústula i crosta). Apareix inicialment a la cara i al coll, i s’estén després pel tòrax, on és més intensa. L’exantema és de predomini centrípet i policíclic, i evoluciona a brotades.