vencill

m

Lligall fet amb un manoll de cames de blat o d’un altre cereal, amb un sarment, amb espart, amb ginesta, etc, per lligar garbes, feixos d’herba, etc.