ventilador

m

Aparell que genera gradients de pressió entre la part superior de les vies aèries i els alvèols.

Serveix per a la ventilació mecànica. Els primers ventiladors aconseguien els gradients creant pressions negatives extratoràciques; és el cas del pulmó d’acer o respirador tipus tanc (Drinken, 1929). Actualment els ventiladors generen pressió inspiratòria supraatmosfèrica a les vies aèries superiors.