Vernon L. Smith

(Wichita, Kansas, 1927)

Economista nord-americà.

Estudià enginyeria elèctrica a la Universitat Tècnica de Califòrnia i es doctorà en economia a la Universitat de Harvard (1955). Professor d’economia i dret a la Universitat George Mason de Virgínia, ha col·laborat com a conseller en els processos de privatització elèctrica a Austràlia i Nova Zelanda. Les seves contribucions han estat bàsiques per a reconèixer l’economia experimental com a instrument per a l’anàlisi econòmica empírica. Una de les seves aportacions és l’estudi dels mecanismes alternatius de mercat que serveixen per a dissenyar processos de privatització de monopolis estatals. Entre els seus treballs mereix una menció especial la demostració que, en un mercat de competència perfecta, el preu dels béns s’estableix a partir de l’equilibri entre l’oferta i la demanda, si els valors assignats pel venedor són iguals que els del comprador. Rebé el premi Nobel d’economia el 2002.