vescomtat de Marsan

Territori del ducat de Gascunya, amb capital a Mont de Marsan.

En fou el primer vescomte Llop I (mort després del 1009), fill del vescomte gascó Amer. El seu quadrinet, el vescomte Pere I (mort el 1163), es casà amb la comtessa Beatriu III de Bigorra i ambdós territoris restaren units personalment. Al segle XIII la vescomtessa Mata I aportà el territori al seu marit, el vescomte montcadí Gastó VII de Bearn, i després (segle XIV) passà als comtes de Foix. El 1607 fou separat del vescomtat de Bearn, al qual havia estat unit, i fou reunit administrativament a Gascunya. Al segle XVII, fou concedit com a comtat i després principat, als Lorena, ducs d’Armanyac.