Vetus Latina

Nom donat a les diverses versions llatines de la Bíblia —itàlica, gal·licana, hispànica, africana— anteriors a la Vulgata, fetes sobre el text dels Setanta i sobre diverses recensions del Nou Testament grec.

Nombrosos fragments foren editats críticament per Paul Sabatier (1743-49), obra continuada per una institució ecumènica radicada al monestir de Beuron (Suàbia) des del 1949.