Vicenç Mut i Armengol

(Palma, Mallorca, 1614 — Palma, Mallorca, 1687)

Historiador, jurisconsult i escriptor.

Doctor en dret, sergent major de la ciutat de Mallorca, comptador i enginyer general del regne de Mallorca. Durant la guerra dels Segadors lluità al Principat amb Pere de Santacília i Pacs, amb qui mantingué una interessant correspondència per tal de tenir-lo al corrent dels esdeveniments a Mallorca. El 1641 fou nomenat cronista general del regne. Fou jurat de Mallorca (1646, 1650) i síndic del municipi prop del rei sobre la immunitat eclesiàstica (1651). Publicà el volum segon de la Historia del Reino de Mallorca (1650; reeditada i corregida el 1841), continuació de la de Dameto, que abraça el període del 1311 al 1650. Deixà, inèdit, un tercer volum de descripció detallada de les Balears. La part publicada fou objecte de moltes correccions per part de Tomàs Barceló, Guillem Terrassa, Francesc Tallades i, sobretot, J.M.Bover. Publicà també diversos tractats militars: Arquitectura militar (1664), Adnotaciones sobre los compendios de la artillería (1668), Instrucción para la milicia (1674), en cas d’invasió, Compendio de la formación de escuadrones (1676), Instrucción general para la gente y oficios de guerra (1683). És autor, també, d’una Vida de la venerable Madre Sor Isabel Cifra (1655), d’un Plano de la ciudad de Alcudia (1660), d’un estudi sobre el cometa del 1665 (Cometarum, sd), d’una Tabla sobre los espacios horarios para fabricar los relojes (sd) i d’una Relación del estafermo que se corrió en Mallorca (1646), inèdita, sobre les lluites entre Canamunts i Canavalls, entre d’altres.