vicepresident
| vicepresidenta

f
m
Política
Dret constitucional

En alguns sistemes presidencialistes, persona que hom elegeix per a assistir el president i substituir-lo en cas de defunció, dimissió o impediment per a l’exercici del càrrec.

Algunes constitucions, com la dels EUA, en preveuen una elecció conjunta, i ambdós han de pertànyer al mateix partit; el vicepresident és alhora president del senat. Altres constitucions, en canvi, preveuen una elecció independent i ambdós poden pertànyer a partits diferents.

D’acord amb la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i del govern, el president o presidenta de la Generalitat, si no ha nomenat un conseller primer o consellera primera, pot designar un vicepresident o vicepresidenta del govern. En aquest cas, ha de donar compte al Parlament del nomenament, i també, si s’escau, del cessament. El vicepresident o vicepresidenta és membre del govern i és titular del departament que determini el president de la Generalitat. Corresponen al vicepresident o vicepresidenta, ultra les funcions pròpies de direcció del departament del qual sigui titular, convocar i presidir el consell tècnic del govern, coordinar i supervisar l’activitat de les delegacions territorials del govern, suplir i substituir el president de la Generalitat, rebre informació de la secretaria del govern sobre els projectes de decret elaborats pels departaments abans que no siguin incorporats a l’ordre del dia del consell tècnic i complir les funcions de caràcter administratiu i executiu que li assignen les lleis. L’any 2006 Josep Lluís Carod-Rovira fou nomenat vicepresident del govern de la Generalitat.