violar

violar (es), to transgress, to desecrate, to rape, (en)
tr

Cometre una acció (contra alguna cosa que hom és tingut de respectar).