violència

f
Dret

Acció violenta o coacció moral exercida sobre una persona per tal d’obligar-la a una determinada acció o omissió.

Tant el dret civil com el penal lleven responsabilitat als actes comesos sota l’acció de la violència. A més, el codi penal preveu una sèrie de delictes —rebel·lió, sedició, violació, etc.— en què la violència és una part integrant en llur descripció. La jurisprudència i la doctrina distingeixen la violència física (vis absoluta) de la coacció moral (vis compulsiva), i és castigada com a amenaça o coacció.