voluntariat

m
Dret

Fet de treballar com a voluntari en un treball social concret.

El 17 de gener de 1996 s’aprovà la llei del voluntariat, que té per objecte promoure i facilitar la participació solidària dels ciutadans en actuacions de voluntariat dins del si d’organitzacions sense ànim de lucre públiques o privades. Aquestes situacions de voluntariat comprenen activitats d’interès general com: activitats assistencials, de serveis socials, cíviques, educatives, culturals, científiques, esportives, sanitàries i de defensa del medi ambient, entre altres. Les activitats han d’ésser desenvolupades per persones físiques i no s’han de realitzar en virtut d’una relació retribuïda, ja sigui professional, laboral o funcionarial. També han de tenir caràcter altruista i solidari, i la seva realització ha d’ésser lliure, sense que tingui la seva causa en una obligació personal o deure jurídic. La llei també assenyala que aquestes activitats s’han de dur a terme sense cap contraprestació econòmica, sense perjudici del dret a reemborsament de les despeses que ocasionin i d’acord amb programes o projectes concrets.