vuitanta

m
Gramàtica

El nombre vuitanta, 80.

Els numerals cardinals compresos entre el vuitanta i el noranta són: vuitanta-un, vuitanta-una, 81; vuitanta-dos, vuitanta-dues, 82; vuitanta-tres, 83; vuitanta-quatre, 84; vuitanta-cinc, 85; vuitanta-sis, 86; vuitanta-set, 87; vuitanta-vuit, 88; vuitanta-nou, 89. Els mateixos numerals usats com a ordinals i com a substantius són: vuitanta-u, vuitanta-dos, vuitanta-tres, etc.