wahhabisme

m
Islamisme

Doctrina predicada a l’islam per Muḥammad ibn "Abd al-Wahhāb .

Adaptació a l’escola hanbalita de la reforma puritana d’ibn Taymiyya, preconitzava l’observança estricta de l’islam alcorànic i condemnava diverses pràctiques (culte als sants, pelegrinatge a llurs tombes, els minarets a les mesquites, el rosari musulmà, l’ús del tabac, la música, etc) com a innovacions contràries a la pura ortodòxia sunnita. La doctrina wahhabita, estretament lligada des de bon principi a la dinastia saudita (wahhabita 2 2), ha estat l’origen del regne wahhabita d’Aràbia ( Aràbia Saudita), d’on és la religió oficial. Té també adeptes a l’Índia, a l’Afganistan i al Turquestan.