William Booth

(Nottingham, 10 d’abril de 1829 — Londres, 20 d’agost de 1912)

Predicador anglès.

Convertit al metodisme, esdevingué predicador ambulant i promogué un moviment de reviviscència a Whitechapel anomenat Christian Mission, que el 1878 es transformà en l'Exèrcit de Salvació (Salvation Army), comunitat d’acció cristiana considerada església, organitzada quasi militarment, i dedicada a la predicació cristiana i a l’educació i la regeneració dels miserables (expresidiaris, embriacs, prostitutes). Publicà In Darkest England (1890).