William Dennis Elcock

(Osgathorpe, Leicester, 1910 — Londres, 1960)

Romanista anglès, professor de filologia romànica i literatura medieval francesa a la Universitat de Londres.

S'especialitzà en lingüística i dialectologia pirinenques. Publicà nombrosos estudis sobre la toponímia i el lèxic aragonesos i de tots els Pirineus, importants també per al coneixement del català: De quelques affinités phonétiques entre l’Aragonais et le Béarnais (1938), Toponimia menor en el Alto Aragón (1949). És autor d’una obra de conjunt sobre les llengües romàniques, The Romance Languages (1960), notable per la claredat expositiva i la riquesa d’informació.