xal

m
Indústria tèxtil

Manta que portaven els dervixos.