Isaac Newton

(Woolsthorpe, Lincolnshire, 1642 — Kensington, Middlesex, 1727)

Físic anglès.

Feu grans aportacions en el camp de l’astronomia i les matemàtiques. Molt respectat pels seus contemporanis, fou professor de matemàtiques a la Universitat de Cambridge i presidí la Royal Society. Pel que fa a les seves observacions sobre música, no arribà mai a publicar-les. Es dedicà a estudiar les antigues teories gregues sobre la música, tant les de Pitàgores com d’altres antics filòsofs grecs. Els resultats de les seves investigacions quedaren reunits en un quadern de disset fulls i a l’obra Of Music, tractat pràcticament desconegut fins al darrer quart del segle XX. Newton fou un dels primers a usar els logaritmes en els càlculs musicals i el primer a expressar la magnitud dels intervals en una notació logarítmica.