Petrus Le Viser

(?, segle XIII — ?, segle XIII)

Teòric musical francès.

No s’ha conservat cap tractat teòric que es pugui atribuir a aquest autor. L’única referència és la que en dona Robert de Handlo en el seu tractat Regule cum maximis Magistri Franconis cum additionibus aliorum musicorum... (~1326), en què el cita com una autoritat. Le Viser és un dels qui prenen part en el diàleg, juntament amb Franco de Colònia, Petrus de Cruce i Joan de Garlàndia. El centre dels seus interessos com a tractadista devia ser la notació mensural.