Les estructures compressives beticobalears

Mallorca

Estructura bàsica de les serres de Mallorca. Les serres de Mallorca són constituïdes per un conjunt de làmines d’encavalcament imbricades mitjançant un sistema d’encavalcaments com el que es mostra en la figura inferior. El dibuix superior mostra quina era la disposició d’aquestes làmines (de longitud I) abans de la compressió oligo-miocena que provocà l’escurçament S.

Biopunt, modificat a partir d’un original de Boyer.

La forma del contorn i en bona part la topografia de l’illa de Mallorca són condicionades pel moviment de falles relativament recent; es tracta de...