Les nàiades: un exemple de gestió de poblacions a la conca del Llobregat

Exemplars de nàiades a les basses de cria del centre Camadoca, a Santa Maria de Merlès.

Oriol Comas.

La presència de nàiades dins un riu passa molts cops desapercebuda, tant com la seva importància dins l’ecosistema fluvial. Aquests grans bivalves filtradors d’aigua dolça són bioindicadors de la puresa i bona qualitat de l’aigua i intervenen en la dinàmica de nutrients, de manera que la mort d’individus o la disminució de poblacions alerta sobre problemes a l’hàbitat on viuen.

La seva reproducció és única i peculiar. Hi pot haver hermafroditisme o no, i els ous s’incuben a les...