L’impacte de l’activitat pesquera sobre els organismes de la mar Catalana

A Catalunya, els darrers vint anys, la pesca ha evolucionat cap a una activitat industrialitzada, amb menys embarcacions però més eficients. Tot i que la gestió de la pesca al Principat té com a principi bàsic limitar el creixement de l’esforç de pesca, aquest esforç ha continuat augmentant gràcies a subvencions procedents dels sectors públic i privat, i s’ha intensificat a mesura que els recursos pesquers es reduïen.

Reconstrucció a partir de les dades oficials disponibles (excloent-ne captures no declarades i rebuig) de les captures de peix a la mar Catalana al llarg...