La senyoria episcopal a Sanaüja

“Aquest és el capbreu que vol memoritzar això que deu tenir el bisbe a la seva castellania de Sanaüja, per costum i per dret. En primer lloc, dels ingressos dels judicis, la meitat sens engany. Del mercat, la meitat del que pertoca als senyors, per justícia i per dret, és a dir, de les lleudes, a excepció dels drets sobre les popes de les vaques, que són del castell. Del forn, la meitat. Dels ingressos de la moneda, la meitat. I el bisbe es posa d’acord amb els senyors de Sanaüja perquè facin venir davant seu els homes [de la castellania] i que en llevi d’ells, cada any, la quèstia del pa i...