Una Europa dividida en nacions

El context

L’organització de la societat i de l’Estat liberal és difícilment pensable fora dels marcs nacionals que s’establiren al llarg del segle XIX. El procés de formació de la nació moderna, o dels estats nacionals si es vol, fou molt llarg i complex. El punt de partida ha de ser necessàriament el de les nocions sobre la societat que havien aparegut al segle XVIII. No cal entrar, ara, en la discussió sobre el protonacionalisme herderià o roussonià, segons que en la idea de comunitat humana es posi èmfasi en factors d’ordre etnològic i cultural o en factors de consens polític, ja que es...