i Gran enciclopèdia catalana | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

Imatge al·legòrica sobre la varietats de continguts de la GEC

 

Actualitzat d'acord amb la nova normativa ortogràfica de l’Institut d’Estudis Catalans  (amb el suport del Departament de Cultura)

Presentació

La Gran enciclopèdia catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic universal que té com a precedent immediat l’obra homònima en paper, destacada obra de referència de la situació cultural, social i econòmica dels Països Catalans. L’any 1996 la GEC es digitalitzà i esdevingué consultable per internet. A partir de l’any 2013 aquesta obra ha experimentat nous canvis que l'adapten als temps actuals: un nou disseny, un nou cercador, més potent, molts més articles i imatges, i moltes altres funcions, com ara la cerca a través de dos arbres del coneixement. La Gran enciclopèdia catalana digital conté tots els articles de la Gran enciclopèdia catalana (2a edició), excepte els de lèxic comú, que recull el Gran Diccionari de la llengua catalana. També conté molts altres articles nous i d’altres corpus de l’editorial (com la Gran geografia comarcal de Catalunya). Actualment, també s'hi estan incorporant articles d'altres diccionaris enciclopèdics.

Actualment la GEC digital té més de 320.000 articles (aproximadament el doble que la Gran enciclopèdia catalana en paper) i més de 100.000 il·lustracions (fotografies, mapes, dibuixos, etc.), a més d’alguns àudios i vídeos.

Els aspectes formals

La Gran enciclopèdia catalana (GEC) és un diccionari enciclopèdic. A fi de localitzar les entrades desitjades, la GEC disposa, com totes les obres del portal, d’un cercador (en podeu consultar el funcionament en aquest enllaç), d’un arbre del coneixement i d’hiperenllaços, ja sigui al mateix corpus de la GEC, a altres obres del fons editorial d’Enciclopèdia Catalana o bé a recursos externs de tercers.

Estructura dels articles

Les pàgines relatives als articles estan estructurades, bàsicament, en dues grans columnes (a part de la capçalera): la columna central, que conté l’article, i la columna lateral, que conté elements complementaris.

Article. L’article està dividit en dues grans àrees: la de la definició de i la del desenvolupament enciclopèdic. L’àrea de definició conté els elements clau d’identificació del terme, del personatge o del topònim: àrea temàtica, categoria gramatical, lloc/data de naixement/mort, definició, fotografia, etc. L’àrea de desenvolupament enciclopèdic conté, com el seu nom indica, desenvolupaments enciclopèdics sobre la veu. El text sovint va acompanyat de fotografies i taules i, també, de vídeos i àudios.

Informació complementària. La columna lateral de la dreta pot contenir: sumari de l’article, mapa, enllaços a articles d'ampliació d’altres obres del fons documental de l’editorial, enllaços externs i els arbres del Coneixement i de Toponímia.

Llibre d’estil

La GEC segueix, i està adaptant, els criteris del Llibre d’estil del Grup Enciclopèdia Catalana redactat el 2009 (podeu consultar-lo al final d'aquesta pàgina).

Pel que fa a les traduccions i a les adaptacions, hi ha algunes especificitats de l’obra a tenir en compte.

En l’onomàstica es mantenen, generalment, les formes originals dels noms propis, àdhuc quan són més conegudes per mitjà d’un idioma altre que l’original. En el cas dels idiomes escrits en alfabet llatí, la forma és inclosa en l’ortografia original, i en el cas dels idiomes d’alfabet no llatí, la forma original ha estat transliterada.

Tanmateix, en alguns casos, la forma original ha estat substituïda per la forma catalana o ha estat adaptada per transcripció a la fonètica catalana. Els principals d’aquests casos són:

  1. Els noms dels estats i dels països de tot el món. La majoria d’aquests noms ja tenen una tradició, secular alguns, en el nostre idioma. D’altres, de formació recent, no gaudeixen d’aquesta tradició, i llur adaptació, com s’esdevé en els altres idiomes romànics, és sovint superficial o àdhuc inexistent (MalawiSierra LeoneCosta d’IvoriTxad).
  2. La gran toponímia universal, és a dir, aquella que forma part dels coneixements geogràfics adquirits en un grau mitjà d’ensenyament. D’una banda, n’existeix forma catalana tradicional (LondresMilàRinAlgermar RojaVolga); de l’altra, hi ha una tradició més recent i insegura, que hem tractat de fixar (ApalatxesAltaiCarib).
  3. Les denominacions d’organismes internacionals, és a dir, aquelles que s’expressen normalment en diversos idiomes; les denominacions d’entitats nacionals (acadèmics, organismes, etc.) en idiomes no llatins ni germànics, llevat que la denominació en l’idioma original sigui la usualment coneguda. En tots dos casos ha estat entrada, únicament o bé preferentment, la denominació traduïda al català (Organització de les Nacions UnidesFons Monetari InternacionalAcadèmia de les Ciències de l’URSS).
  4. Els noms de persona medievals amb una forma catalana tradicional d’ús molt general entren per aquesta forma (Tomàs d’AquinoPere LlombardAlbert Magne). Els noms dels papes, reis, prínceps i membres de cases sobiranes són entrats en català (Joan XXIIIEnric VIIIAleix I). 
  5. Els noms de persona i de lloc de l’antiguitat clàssica grega i llatina entren per llur forma catalana, fixada per via tradicional o per via literària (AristòrilCèsarMilet). Igualment els noms de personatges de la literatura universal (Otel·loDon QuixotSigfrid).
  6. Els noms de personalitats històriques i actuals importants de citació freqüent als textos de cultura mitjana entren per llur forma transliterada (Čekhov), a la vegada que l’article recull la forma transcrita (Txékhov) com a “altre encapçalament”.
  7. Els títols de les obres literàries i els títols o les denominacions tradicionals de les obres artístiques entren per llur traducció catalana més coneguda (o més aproximada si el títol no té traducció en català). Aquests títols traduïts van acompanyats del títol original entre claudàtors. Dins el text, altrament, són citats els títols originals (en els idiomes europeus i sovint en d’altres idiomes) acompanyats, entre parèntesis, de la traducció catalana, quan aquesta traducció no és evident. Els títols de films són donats en la llengua original quan aquesta és romànica o germànica.

En l’onomàstica referent a noms de lloc o de persona de cultures que no empren l’alfabet llatí hem adoptat el criteri de transliterar, és a dir, de donar equivalents gràfics de l’alfabet original, a fi de permetre de restituir-ne la grafia, en lloc de transcriure, és a dir, de donar en el nostre alfabet l’equivalent fonètic de l’original. La transliteració té, a parer nostre, uns certs avantatges: tendeix a unes formes universals, no desfigura les grafies originals, és més coherent en el seu conjunt, ja que dóna un tractament paral·lel a les formes estrangeres transliterades respecte a les formes estrangeres d’alfabet llatí, permet més fàcilment de trobar els noms transliterats. Tanmateix, com ja els noms de persona que tenen una tradició en transcripció catalana (TxékhovKhruixtxovTxaikovski, etc.) hem dit, aquesta figurarà com a “altre encapçalament”. D’altra banda, en els noms de persona dels països que adquireixen la independència més tardanament, adoptem la forma que ells mateixos es donen en escriure en llengües d’alfabet llatí.

El lector trobarà les equivalències dels signes emprats en les transliteracions (i quins sons representen més freqüentment) a les taules dels diversos alfabets (àrabarmeniciríl·licdevanagarigeorgiàgrechebreu).

En les transliteracions de noms en alfabet àrab cal notar que no han estat tinguts en compte diversos signes ortogràfics de l’àrab clàssic, ni les vocals de cas. Les vocals llargues han estat indicades: ā, ī, ū. L’alif maqşūrā és representat à i la tā marbūta només és indicada (t) en estat constructe. La toponímia dels països àrabs de l’àrea cultural francòfona (Marroc, Tunísia, Algèria i Mauritània) ha estat donada segons la seva transcripció fonètica francesa, que és la més usual i coneguda.

Els topònims dels països de llengua indoeuropea, que s’escriuen, però, en un alfabet àrab modificat (Iran, Afganistán i Pakistan), han estat donats en una transcripció fonètica de base anglesa, usual en aquests mateixos països.

Els noms russos han estat transliterats segons les Normes (1958) de l’Institut de Ciències Lingüístiques de l’URSS. No ha estat mantinguda, però, la transliteració de la kha (xciríl·lica en ch, a causa de les dificultats que això reportaria al lector català, sinó que hom ha adoptat el dígraf kh (així, hom no translitera Čechov, sinó Čekhov). Els noms en altres llengües escrites en ciríl·lic han estat transliterats normalment segons el sistema de l’ISO, llevat igualment dels cas de la kha, transliterada no per h sinó per kh.

Els noms pertanyents al món cultural indi apareixen transliterats d’acord amb el sistema de transliteració de l’alfabet devanagari. Els noms geogràfics actuals i alguns noms de personatges contemporanis són donats en la transcripció, de base anglesa, usual en les mateixes publicacions índies modernes. Semblantment s’ha fet amb els noms pertanyents a països les llengües dels quals són escrites en alfabets derivats del devanagari (Bangladesh, Birmània, Laos, Nepal, Sri Lanka i Tailàndia).

Els noms grecs són transcrits o catalanitzats, normalment, segons els criteris establerts per Carles Riba en la col·lecció d’escriptors grecs de la Fundació Bernat Metge.

En les transliteracions de noms en alfabet hebreu no han estat tinguts en compte diversos signes ortogràfics. El dagéš fort és transcrit duplicant la consonant; si és làmed és transcrit per ela geminada (l·l). El šěwà mòbil és indicat ě. L’article ha estat unit a la paraula mitjançant un guió (ex: Yěhudà ha-Leví). Han estat marcades les síl·labes tòniques segons les regles d’accentuació catalanes (ex: Mišnà, Mošé, Talmud). En els noms vius hom ha transliterat w per v (David, Leví) i el grup Yi inicial per I (Iṣḥaq). Alguns topònims importants d’Israel han estat donats en una transcripció de base anglesa, quan aquesta forma semblava més usual o coneguda.

La transcripció dels mots xinesos adoptada és la pinyin, oficial a la República Popular de la Xina. Quan aquesta transcripció difereix de la Wade modificada --la més corrent durant molts anys a les publicacions científiques occidentals—en una entrada important, és entrada també la transcripció en aquest segon sistema com un “altre encapçalament”. En els noms geogràfics són entrades també algunes transcripcions menys regulars però usuals. Per a la toponímia de Taiwan, hom ha conservat el sistema Wade-Gilles. Per als noms japonesos i coreans, han estat seguits els sistemes de transcripció de Hepburn i de McCune-Reischauer respectivament, ambdós consagrats internacionalment.

Àrees temàtiques

Tots els articles estan etiquetats amb una o més categories temàtiques, i en els articles lexicals també consten la corresponent categoria gramatical. Tant la categoria temàtica com la gramatical són visibles en forma abreujada, si bé al passar el cursor per sobre ens mostra el nom complet.

L’arbre de les matèries que conformen els articles de la GEC són:

agricultura

agricultura

conreus extensius

fitopatologia

fitotècnia

indústries forestals

fructicultura

horticultura

oleïcultura, indústries oleícoles

silvicultura

viticultura, indústries vinícoles

alimentació, indústries alimentàries

alimentació, indústries alimentàries

indústries de la destil·lació, begudes destil·lades

dietètica

enologia

gastronomia

pastisseria

antropologia

antropologia

antropologia cultural

antropologia física

antropologia social

etnografia

etnologia

folklore

art

arquitectura

art

arts decoratives

ceràmica

decoració

dibuix

disseny

escultura

filatèlia

gravat

iconografia

indumentària

joieria

orfebreria

pintura

urbanisme

astronomia

astronomia

astrofísica

cosmologia

astronàutica

meteorologia

ciències auxiliars de la història

arxivística

bibliografia

biblioteconomia

codicologia

crítica textual

cronologia

diplomàtica

documentació

epigrafia

escriptura

heràldica

museologia

numismàtica

paleografia

papirologia

sigil·lografia

biologia

biogeografia

biologia

biologia molecular

bioquímica

biotecnologia

citologia

ecologia

electrobiologia

embriologia

evolució, evolucionisme

fisiologia

fisiologia animal

fisiologia vegetal

genètica

histologia

microbiologia

botànica

anatomia vegetal

botànica

geobotànica

paleobotànica

cinematografia

cinematografia

fotografia

construcció

calefacció

carreteres

construcció

jardineria

obres públiques

dret

criminologia

dret

dret administratiu

dret aeronàutic

dret aragonès

dret balear

dret canònic

dret català

dret civil

dret civil català

dret comparat

dret constitucional

dret fiscal

dret internacional

dret marítim

dret mercantil

dret militar

dret penal

dret polític

dret processal

dret processal civil

dret processal penal

dret romà

dret del treball

dret valencià

història del dret

història del dret canònic

història del dret català

història del dret marítim

penologia

economia

assegurances

comerç i mercat

comerç internacional

comptabilitat

economia

econometria

finances

organització d’empreses

treball social

electrònica

electricitat

electroacústica

electrodomèstics

electrònica

electrotècnia

luminotècnia

radar

radiotècnia

telecomunicacions

televisió

enginyeria

enginyeria

enginyeria civil

enginyeria hidràulica

enginyeria sanitària

ensenyament

ensenyament

escoltisme

institucions de cultura

pedagogia

ensenyament universitari

esoterisme

astrologia

esoterisme

espiritisme

ocultisme

espai

aerodinàmica

aeronàutica

espai

esports

cinegètica

espeleologia

esports

excursionisme

gimnàstica

jocs d’entreteniment

muntanyisme

tauromàquia

farmàcia, indústria farmacèutica

cosmètica

farmàcia, indústria farmacèutica

perfumeria

filosofia

cosmogonia

epistemologia

estètica

ètica

filosofia

lògica

metodologia

física

acústica

anàlisi tensorial

anàlisi vectorial

física

física atòmica

física nuclear

hidràulica

hidrodinàmica

magnetisme

mecànica estadística

mecànica quàntica

mecànica relativista

metrologia

nucleònica

òptica

partícules elementals

termodinàmica

termotècnia

geografia

cartografia

climatologia

geofísica

geografia

geografia administrativa

geografia agrària

geografia física

geografia humana

geografia política

geografia urbana

hidrografia

oceanografia

exploració submarina

topografia

turisme, viatges

geologia

cristal·lografia

estratigrafia

geodèsia

geologia

geomorfologia

geoquímica

glaciologia

hidrologia

mineralogia

paleontologia

pedologia

petrografia

arts gràfiques

arts gràfiques

litografia

tipografia

història

arqueologia

francmaçoneria

genealogia

història

història de la ciència

història de la medicina

història militar

història de la tècnica

historiografia

prehistòria

indústria

adoberia

indústries del calçat

confecció

indústria

mineria

organització industrial

papereria

refrigeració

indústria surera

indústria vidriera

lingüística

comunicació

filologia

fonètica, fonologia

fonètica històrica

gramàtica

lingüística

onomàstica

ortografia

literatura

estilística

literatura

mètrica

periodisme

poètica

retòrica

marina, marítim

construcció naval

marina, marítim

marina de guerra

nàutica

matemàtiques

àlgebra

anàlisi matemàtica

aritmètica

estadística

geometria

matemàtiques

topologia

mecànica

automòbil, automobilisme

mecànica

motors

rellotgeria

medicina

anatomia

cirurgia

diagnosi

electroradiologia

higiene

immunologia

medicina

obstetrícia

odontologia

oftalmologia

patologia

pediatria

psiquiatria

puericultura

terapèutica

toxicologia

traumatologia

ciències militars

armament

balística

explosius

logística

ciències militars

organització militar

tàctica

música

ballet

dansa

música

oficis manuals

ebenisteria

ferreteria

fusteria

llar, assumptes domèstics

manutenció, emmagatzematge

mobiliari

oficis manuals

màquines i instruments d’oficina

pelleteria

ciències polítiques

ciències polítiques

psicologia

psicologia

química

alquímia

colorants

electroquímica

enginyeria química

petrologia

indústria de pintura i vernissos

pirotècnia

plàstics

química

química analítica

química física

química industrial

química inorgànica

química orgànica

religió

anglicanisme

Bíblia

budisme

catolicisme

cristianisme

esglésies orientals

hinduisme

història eclesiàstica

història de les religions

islamisme

judaisme

litúrgia

mitologia

protestantisme

religió

religions orientals

religions primitives

teologia

sociologia

demografia

publicitat

relacions del treball

sociologia

teatre

espectacles

teatre

tecnologia

automàtica, automació

informàtica

metal·lúrgia

tecnologia

indústria tèxtil

filatura

sericultura

indústria tèxtil

toponímia

toponímia d’Andorra

toponímia de l’Alguer

toponímia de les Illes Balears

toponímia de Catalunya

toponímia de Catalunya del Nord

toponímia d’Espanya

toponímia de la Franja de Ponent

toponímia universal

toponímia del País Valencià

transports

correus

embalatge, envasat

ferrocarrils

trànsit

transports

zoologia

anatomia animal

entomologia

etologia

ictiologia

ornitologia

zoogeografia

zoologia

zootècnia

apicultura

avicultura

colombofília

pesca

ramaderia

veterinària

zootècnia

Relació de col·laboradors i equip editorial

Col·laboradors (i signatures abreujades)

Abadal i de Vinyals, Ramon (RAV)

Abella, Delfí (DAb)

Abelló i Vila, Lluís (LlAbV)

Abrams, Sam (SAb)

Adán i González, Francesc (FAG)

Adell i Gisbert, Joan-Albert (JAAG)

Agell i Pasola, Oriol (OAG)

Aguado i Lozano, Cèsar (CeAg)

Aguilà, Jordi (JAg)

Aguilar, Domènech (DAF)

Aguilera i Cerni, Vicent (VAC)

Aguilera, Christian (ChAg)

Agulló i Batlle, Joaquim (JAgB)

Agustí i Ballester, Jordi (JAgBa)

Agustí i Fabré, Enric (EAF)

Alaix i Gimbert, Tània (TAGi)

Alarcia, Miquel-Àngel (MAA)

Alavedra i Moner, Macià (MAlM)

Alba i Luque, Purificació (PAL)

Albaigés i Riera, Joan (JoAlR)

Albajes, Ramon (RaAl)

Albareda i Salvadó, Joaquim (JoAS)

Albentosa Sánchez, Lluís Miquel (LMA)

Alberch i Fugueras, Ramon (RAl)

Alberich i González, Joan (JoAG)

Albero Francés, Maria Teresa (TAFr)

Albet, Abel (AAlb)

Albet, David (DAl)

Alcobé, Josep (JoAl)

Alcolea, Santiago (SAl)

Aldea, Martí (MAld)

Alemany i Cahner, Pere (PAC)

Alemany i Vich, Lluís (LAV)

Alibés i Riera, Arcadi (AAlR)

Alier i Aixalà, Carles (CAA)

Alier i Aixalà, Roger (RoA)

Alloza i Gabaldà, Enric (EAG)

Almuzara i Roca, Rosa (RAR)

Alonso Montero, Xesús (XAM)

Alòs-Moner i Vila, Adela (AAMV)

Alquézar, Ramon (RaA)

Alsina i Bofill, Josep (JABo)

Alsina i Català, Claudi (CAC)

Alsina i Clota, Josep (JAlC)

Alsina, Llorenç (LloA)

Altisent, Agustí (AAl)

Àlvarez i Sàbat, Oriol (OAS)

Álvarez Rodríguez, Alfons (AlA)

Álvarez, Ariadna (AAlv)

Álvarez, Jesús (JeA)

Amat, Emili (EAP)

Ambrós i Artigas, Isidre (IAA)

Amengual i Batle, Josep (JoAB)

Amigó i Cusco, Sílvia (SAC)

Amorós i Capdevila, Francesc (FAC)

Amorós i Isern, Artur (AAI)

Amorós i Massanet, Antoni (AAM)

Àngela i Barnils, Enric (EAB)

Anglada, Àngel (AAn)

Anglès, David (DAn)

Anguela i Dotres, Antoni (AAD)

Anguera, Pere (PAn)

Jiménez, Anna (AJi)

Anson, Joaquim (JAn)

Anwar Kamawidjaja, Bernar (BAK)

Aparicio, José Vicente (JVAp)

Aparicio, Miquel-Àngel (MiAA)

Aponte, Antoni (AAp)

Aracil i Boned, Lluís Vicent (LlVA)

Aragó, Ignasi (IAr)

Aramon i Serra, Ramon (RAiS)

Aramon i Stein, Núria (NAS)

Arana Martija, José Anton (JAAM)

Arbona i Oliver, Miquel (MAO)

Arbonès, Jordi (JArb)

Arbós i Figueras, Montserrrat (MoAF)

Arcas i Hernández, Carles (CAH)

Ardèvol i Sastre, Remei (RArS)

Ardit, Manuel (MAL)

Ardolino, Francesco (FAr)

Arenas i Noguera, Carme (CAN)

Arenas i Sampera, Joaquim (JoAre)

Arenas i Sampera, Paulí (PAr)

Areny i Busquets, Maria (MaAB)

Argemí, Aureli (AuA)

Argemí, Mercè (MArg)

Arias Pujol, Eulàlia (EArP)

Armengol, Carme (CAr)

Armengol, Jaume (JaA)

Armengou, Josep (JosAr)

Arnau i Sala, Alícia (AAS)

Arnau, Carme (CaAr)

Arnau, Joan (JoArn)

Arnau, Josep (JoAr)

Arribas, Antoni (AnAr)

Arribas, Óscar J. (OJA)

Arrufat i Arrufat, Ramon (RaAA)

Artal i Vidal, Francesc (FAV)

Artal i Vidal, Lluís (LlAV)

Artells, Eduard (EAr)

Artís i Benasch, Pere (PAB)

Artola, Josep (JArt)

Aubareda, Josep (JAu)

Aubet, Fely (FAu)

Aunós Gómez, Álvaro (AAG)

Aymerich, Baltasar (BAy)

Ayora, Carles (CAy)

Azpiazu i Artigas, Montserrat (MoA)

Babot i Nello, Carles (CBN)

Bacardí, Ricard (RBa)

Bach, Jaume (JaBa)

Badell i Suniol, Marià (MBS)

Badia i Batalla, Francesc (FBB)

Badia i Margarit, Antoni (AMB)

Badiou Santacreu, Maryse (MaBaS)

Badosa i Coll, Ferran (FBC)

Bagué, Enric (EBg)

Bàguena, Salvador (SBa)

Baguñà, Jaume (JBM)

Baguñà, Jordi (JBG)

Baila Pallarés, Miquel A. (MABP)

Baladia, Eduard (EBaR)

Balaguer i Perigüell, Emili (EBa)

Balaguer i Prunés, Anna Maria (AMBP)

Balaguer i Vintró, Isidre (IBV)

Balaguer, Andrea (AnBa)

Balasch, Jordi (JoBal)

Balasch, Manuel (MBa)

Balcells i Corominas, Antoni (ABC)

Balcells i Forellad, Anna (ABFo)

Balcells i González, Albert (ABal)

Balcells, Carme (CBa)

Baldellou, Vicent (VBa)

Baldrich, Albert (AlBa)

Ballarín i Monset, Josep Maria (JMBM)

Ballester i Gòdia, Santiago (SaBal)

Ballús i Pasqual, Carles (CBaP)

Baltà i Moner, Jaume (JaBM)

Banchs, Francesc (FBa)

Bañeres i Barril, Jordi (JBaB)

Baque i Molas, Berta (BBM)

Baqué, Dolors (DoB)

Baraut, Cebrià (CeBa)

Barba i Casanova, Rosa (RoBC)

Barba i Taló, Carles (CBT)

Barbé i Izuel, Ester (EBI)

Barberan i Bergós, Gemma (GBB)

Barbeta i Sánchez, Jordi (JBSa)

Barceló i Garcia, Miquel (MBG)

Barceló i Pons, Bartomeu (BBP)

Barceló, Alfons (ABar)

Bardés i Huguet, Josep Maria (JMBH)

Barenys, Antoni (ABa)

Barnadas i Andiñach, Josep Maria (JMBa)

Baronet i Díaz, Xavier (XBD)

Barral i Altet, Xavier (XBA)

Barral, Marcel (MaBa)

Barraquer Bordas, Lluís (LlBB)

Barrass, David (DBa)

Barrass, Tina (TiB)

Barrera i Costa, Heribert (HBC)

Barrera i Puigvi, Agustí (AgB)

Barrieras i Angàs, Mònica (MoB)

Barrillon i Paradell, Josep (JBaP)

Bartina i Gassiot, Sebastià (SBG)

Bas i Peired, Carles (CBP)

Bassa i Bernadó, Oriol (OBB)

Bassegoda i Nonell, Joan (JBN)

Bassols i Terrés, Albert (ABT)

Bastardas i Parera, Joan (JoBa)

Bastida, Xavier (XaBa)

Bataillon, Marcel (MaB)

Batlle i Nicolau, Nadal (NBN)

Batlle, Carme (CBG)

Batlle, Columba M. (CoB)

Batllori, Miquel (MiBa)

Bauçà, Miquel (MiB)

Baulies i Cortal, Jordi (JoBC)

Bayarri, Josep Maria (JoMB)

Bec, Pèire (PBe)

Bech i Borràs, Jaume (JBeB)

Bejarano, Virgilio (ViBe)

Belda i Nacher, Francesc Xavier (FXB)

Belenguer i Cebrià, Ernest (EBe)

Bellaing, Vefa de (VeB)

Bellavista i Ramon, Joan (JoBe)

Beltran Pallarés, Iban (IBP)

Benajam, Pilar (PiBe)

Benet i Batista-Alentorn, Josep Maria (JBB)

Benet i de Caparà, Josep Maria (JMBC)

Benet i Jornet, Josep Maria (JBJ)

Benet i Morell, Josep (JBe)

Benet, Edmon (EdB)

Benet, Francesc (FrB)

Benet, Sebastià (SeB)

Berbegal i Vidal, Francesc (FBV)

Berenguer i Maimó, Joan (JBeM)

Berenguer Sau, Jordi (JoBS)

Berenguer, Eduard (EdBe)

Berenguer, Esther (EsB)

Bergadà i Girona, Lleó (LlBer)

Bergadà, Domènech (DBF)

Bermejo i Encarnació, Josep (JoBer)

Bernabé i Faura, Josep (JBF)

Bernades, Vicenç (VBe)

Bernat Juanós, Carles (CBJ)

Bernaus i Vidal, Magdalena (MBV)

Berniell i Tropa, Josep-Antoni (JaBT)

Bertran Alberti, Eduard (EBeA)

Bertran i Duran, Joan-Baptista (JBBD)

Bertran, Aleix (ABe)

Beser, Sergi (SBe)

Besson i Blaya, Joan (JoBB)

Bestard i Camps, Joan (JBeC)

Bestard, Andreu (AnB)

Bethencourt, Iolanda (IBM)

Bibó, István (IsB)

Bigordà, Josep (JBi)

Bilbeny i Garcia, Norbert (NBG)

Birba, Llorenç (LloB)

Bisbe, Aureli (AuB)

Bisquert, Visitació (ViB)

Bladé i Desumvila, Artur (ABD)

Blanch i Gisbert, Francesc Xavier (XBG)

Blanch, Montserrat (MBl)

Blanché i Vergés, Cèsar (CBV)

Blanes, Camil·la (CBI)

Blanxart, Eduard (EBl)

Blasco, Josep (JBl)

Blasco, Ricard (RBl)

Blecua i Perdices, Albert (ABl)

Blecua Perdices, José Manuel (JMBl)

Boada, Eugènia (EuB)

Boadella i Vergés, Antoni (ABV)

Boatella i Riera, Josep (JBR)

Bofill i Polino, Eduard (EBP)

Bofill, Joan (JoBo)

Bofill, Mireia (MiBo)

Bohigas i Balaguer, Pere (PBB)

Bohigas i Guardiola, Oriol (OBo)

Boira i Maiques, Josep Vicent (JVBM)

Boix i Fuster, Emili (EBF)

Boix, David M. (DMB)

Boix, Esther (EBo)

Boleda i Cases, Ramon (RBC)

Bolòs i Capdevila, Maria de (MBo)

Bolòs i Capdevila, Oriol de (OBC)

Bonal i Falgas, Raimon (RBF)

Bonamusa, Francesc (FrBo)

Bonastre i Bertran, Francesc (FrBB)

Bonet i Baltà, Joan (JBoB)

Bonet i Ramon, Magda (MaBo)

Bonet i Solé, Esther (EBon)

Bonet i Xàmena, Antònia (ABX)

Bonet, Francesc (FBo)

Bonet, Laureà (LBo)

Bonfill i Plana, Anna (ABP)

Bonjoch, Josep (JBon)

Bordas, Maria Dolors (MDB)

Bordetas i Jiménez, Iban (IBJ)

Borja i Solé, Lluís de (LlBS)

Borja i Solé, Maria de (MaBS)

Boronat, Maria Mercé (MMB)

Borràs i Feliu, Antoni (ABF)

Borràs i Gaju, Antoni (ABG)

Borràs i Torre de Flot, Francesc (FBTF)

Borràs, Cristòfor (CrB)

Bosch i Cartes, Joan (JBoC)

Bosch i Martí, Xavier (XBM)

Bosch i Mir, Glòria (GBM)

Bosch i Pascual, Alfred (ABoP)

Bosch i Vilà, Jacint (JBV)

Bosser i Julve, Jordi (JBo)

Bossy, Artur (ABo)

Bota i Totxo, Miquel (MBT)

Botam i Casals, Joan (JBC)

Botella i Pahissa, Miquel (MBP)

Bou i Cabré, Emili (EBC)

Bou i Font, Lluís (LBF)

Bovet i Pla, Isabel (IBoP)

Bozal i Fes, Jordi (JBFe)

Bracons i Clapés, Josep (JBrC)

Bramon i Planas, Dolors (DBP)

Brancós i Coll, Inés (IBC)

Bravo i Pijoan, Joan (JBP)

Bretón Gründel, Ana (ABrG)

Bricall i Masip, Josep M. (JMBr)

Brines i Blasco, Joan (JBrB)

Briongos Martín, Mari Cruz (MCBM)

Broggi, Albert (ABr)

Brossa, Joan (JBro)

Bru de Sala, Xavier (XBS)

Bruguera i Talleda, Jordi (JBru)

Bruna i Reverter, Salvador (SBR)

Brunet i Llobet, Josep (JBLl)

Buenacasa, Carles (CBu)

Bueno i Torrens, David (DaBue)

Buisan i Espeleta, Lídia (LiB)

Burgués i Flamarich, Carme (CBF)

Burillo, Xavier (XBu)

Burset, Roser (RoB)

Busqué i Barceló, Jaume (JaBu)

Busquet i Duran, Jordi (JoBu)

Busquets i Bragulat, Juli (JBu)

Busquets i Grabulosa, Lluís (LlBG)

Busquets i Mascorda, Anna (ABM)

Busquets i Molas, Esteve (EBu)

Busquets i Sindreu, Pere (PBS)

Busquets, Albert (ABu)

Busquets, Baldomer (BBu)

Busquets, Sebastià (SBu)

Butiñà, Júlia (JuB)

Cabana i Pujol, Mariona (MCaP)

Cabana i Vancells, Francesc (FCa)

Cabanes, Jem (JCab)

Cabestany, Joan Ferran (JFC)

Cabó i Desclòs, Lluís (LlCD)

Cabré i Monné, Roca (RoCM)

Cabré i Montserrat, Francesc (FCM)

Cabré i Playà, Martí M. (MMCP)

Cabré i Segarra, Víctor (VCS)

Cabré, Oriol (OCa)

Cadena i Catalan, Josep Maria (JoMCa)

Cadevall i Soler, Magí (MaCS)

Cahner, Max (MxC)

Cauhé, Imma (ICa)

Caixach i Gamisans, Josep (JCaG)

Cals i Güell, Joan (JoCaG)

Calsamiglia, Josep M. (JMaC)

Calsina, Miquel (MCal)

Calvet, Felip (FeCa)

Calvet, Ferran (FeC)

Calvet, Jaume (JCal)

Camarasa i Castillo, Josep (JMC)

Caminal, Francesc (FrCa)

Caminal, Montserrat (MoC)

Camino i Domènech, Josep (JCD)

Campàs i Barrios, Josep M. (JMCB)

Campins, Antoni (ACam)

Camprubí i Capella, Jordi (JCC)

Camprubí, Francesc (FCam)

Camprubí, Pere (PCam)

Camps i Diez, Francesc (FCD)

Camps i Vallejo, Ferran (FCV)

Camps, Carles (CCam)

Camps, Guiu (GCa)

Canal, Ramon (RCa)

Canalda, Carles (CCa)

Canalejo i Alba, Maria Dolors (MDCA)

Canales, Esteve (EsC)

Canals i Cabiró, Jordi (JorCC)

Canals i Guilera, Ramon (RCG)

Canals i Miquel, Josep Maria (JMCaM)

Canela i Soler, Joan (JCaS)

Caner, Pere (PeC)

Cantallops, Lluís (LlCa)

Canudas i Busquets, Josep (JCBu)

Cañadell i Vidal, Josep M (JMCV)

Cañameras, Núria (NCa)

Capdevila, Vicenç-Maria (VMC)

Capella, Robert (RoC)

Capmany i Farnés, Maria Aurèlia (MACap)

Capó i Puig, Enric (ECaP)

Capó, Josep (JCap)

Cápová, Vera (VCa)

Carafí i Morera, Enric (ECM)

Caralt, Ferran (FC)

Carandell i Robuste, Josep (JMCaR)

Carbó, Amadeu (AmCa)

Carbonell i Buades, Marià (MCB)

Carbonell i Curell, Anna (ACar)

Carbonell i de Ballester, (JCB)

Carbonell i Esteller, Eduard (ECE)

Carbonell i Sebarroja, Jordi (JCS)

Carceller i Blay, Carles (CCB)

Cardenal i Izquierdo, Anna Sofia (AsCI)

Cardín, Albert (AlCa)

Cardó, Josefina (JoCar)

Cardona i Hernández, Maria Teresa (MTC)

Cardona i Hernández, Mercè (MCH)

Cardona, Gabriel (GbC)

Cardona, Osvald (OsCa)

Cardoner i Planas, Antoni (ACP)

Caria, Rafael (RaC)

Carles Comín, Alfons (ACC)

Carmona i Sánchez, Josep (JCSa)

Carnicer, Ramon (RaCa)

Caro Baroja, Julio (JCBa)

Carod i Rovira, Josep-Lluís (JLlC)

Carrasco i Formiguera, Rossend (RCF)

Carrasco, Xavier (XCa)

Carrera i Escudé, Judit (JCE)

Carrera Vilardell, Joan (JCVi)

Carreras i Planells, Jordi (JorCa)

Carreras i Planells, Ramon (RCP)

Carreras i Puigdengolas, Josep Maria (JMCP)

Carreras i Verdaguer, Carles (CCV)

Carreres i Rius, Carles M. (CMCR)

Carrillo Zaiter, Katja (KCZ)

Carrillo, Marc (MC)

Casademont, Josep M. (JMCa)

Casals i Cortès, Núria (NCC)

Casals i Martínez, Àngel (ACM)

Casals, Muriel (MuC)

Casal-Valls, Laura (LCV)

Casamada i Ribera, Pilar (PiCaR)

Casán Cava, Santiago (SCC)

Casanelles i Rahola, Eusebi (ECR)

Casanova i Martorell, Josep (JoCM)

Casanova i Serra, Damià (DCS)

Casanovas i la Rosa, Oriol (OCLR)

Casanovas, Jordi (JoCas)

Casares i Potau, Francesc (FCP)

Casares i Potau, Ramon (RCPo)

Casas i Sicart, Creu (CCS)

Casas i Tuset, Josep Maria (JMCaT)

Casas Porredon, Montserrat (MCPo)

Casas, Damià (DaC)

Casasayas i Fornells, Teresa (TCF)

Casassas i Simó, Enric (ECa)

Casassas i Simó, Lluís (LlCS)

Casassas i Simó, Oriol (OrC)

Casasús i Guri, Josep M. (JMCG)

Casellas i Puigdevall, Toni (TCP)

Casellas i Matas, Josep (JosCa)

Casinos i Pardos, Adrià (AdCP)

Cassà i Vallès, Jordi (JCVa)

Cassan Tachlitzky, Adolf (ACT)

Castañer i Gargallo, Joan (JCG)

Castaño i Colomer, Josep (JCaC)

Castel i Tremosa, Antoni (ACaT)

Castellanos i Llorens, Carles (CCLl)

Castellanos i Llorens, Rafael (RCLl)

Castellanos i Vila, Joan (JCaV)

Castellanos i Vila, Jordi (JCV)

Castellanos i Vila, Josep (JCaV)

Castellanos, Joana (JCM)

Castellet, Josep M. (JoMC)

Castelló i Traver, Josep-Emili (JEC)

Castells i Casas, Joan (JoCC)

Castells, Andreu (ACas)

Castells, Enric (EnCa)

Castells, Francesc (FrC)

Castelltort i Riba, Antoni (AnCR)

Castex-Ey, Joan-Francesc (JFCE)

Casulleras i Regàs, Joan (JCR)

Catà i Tur, Josep (JoCaTu)

Català i Gorgues, Miquel-Àngel (MACG)

Català i Roca, Pere (PCR)

Catalán i Aguilà, Jordi (JoCaA)

Causarás Castelló, José Luis (JLCC)

Caussa i Calvet, Martí (MCC)

Cavaller Garcia, Ramon (RCav)

Cayrol, Antoni (ACa)

Cebolla i Rosell, Vicent (VCR)

Cebrian i Sarret, Carme (CCe)

Cerdà i Massó, Ramon (RCM)

Cerdà i Vila, Manuel (MCe)

Cerdó i Fernández, Lluís (LlCeF)

Cerezuela, Berta (BeCe)

Cervera, Manel (MaCe)

Cerveró i Gomis, Lluís (LlCe)

Chatain, Jordi (JCh)

Chaume, Frederic (FrCh)

Cirera i Fortuny, Josep M. (JMCi)

Cirera, Jaume (JCi)

Cirici i Pellicer, Alexandre (ACi)

Cirici, David (DCi)

Ciruelo, Josep-Ignasi (JIC)

Ciuraneta, Ramon (RCiu)

Civil, Raimon (RCi)

Claramunt i Rodríguez, Salvador (SCR)

Claramunt, Teresa (TCl)

Clavera, Joan (JCla)

Climent i Corberà, Eliseu (ECC)

Climent, Agustí (ACl)

Climent, Josep (JoCl)

Clopas i Batlle, Isidre (ICB)

Closas i Torrente, Lluís (LlCT)

Clot i Isern, Miquel (MCI)

Clotet i Ballús, Ramon (RCB)

Clotet i Maymó, Ramon (RClM)

Clua, Francesc (FCl)

Codejón, Àngel (ACo)

Codina, Bernat (BCo)

Codina, Jaume (JaCo)

Coll, Núria (NCJ)

Collazos, Óscar (OsC)

Collell i Costa, Albert (ACoC)

Collell, Josep M. (JMCol)

Collins, George R. (GRCo)

Coloines i Puig, Joan (JCP)

Colom i Boterberge, Teresa (TCdB)

Colom i Colom, Àngel (AnCC)

Colom, Guillem (GCo)

Colom, Maria Josepa (MJC)

Coloma, Rafael (RCo)

Colomé i Pujol, Delfí (DCP)

Colomer i del Romero, Àngel (ACR)

Colomer i Graner, Àngel (AnC)

Colomer i Pous, Jaume (JCoP)

Colomer, Eusebi (EuCo)

Colomer, Ignasi M. (ICo)

Colomines i Companys, Agustí (AgCol)

Colon i Domènech, Germà (GeC)

Comadira, Narcís (NCo)

Comas i Angelet, Jordi (JCoA)

Comas i Duran, Pere (PCD)

Comas, Antoni (AnCo)

Comelles, Montserrat (MCom)

Comín, Pilar (PCo)

Company i Prats, Enric (ECP)

Companys, Ramon (RCoP)

Compte, Efrem-Ernest (EEC)

Conde i Delgado de Molina, Rafael (RCDM)

Conde, Àngel (ACon)

Constantial, Miquel (MiCo)

Cònsul i Giribert, Isidor (ICG)

Copceag, Demetriu (DeCo)

Corderas de Borja, Jacint (JCBo)

Cornella i Solans, Alfons (ACS)

Cornet i Calveras, Albert (ACCa)

Corniola, Guy (GCor)

Corominas i Beret, Frederic (FCoB)

Corominas i Bertran, Lluís (LCB)

Corominas i Busqueta, Josep (JCoB)

Corominas i Dulcet, Jordi (JCoD)

Corominas, Maurici (MaCo)

Coronas i Ribera, Joan M. (JMCRi)

Corraine, Diego (DCo)

Corral i Alexandri, Carles (CCoA)

Correa, Federico (FCo)

Corredor-Matheos, Josep (JCoM)

Correig i Blanchar, Anton (ACB)

Correig i Blanchar, Teresa (TMC)

Cortacans Calvera, Oriol (OCC)

Cortada, Eugeni (EuC)

Cortada, Jean-Paul (JPCo)

Cortès i Dejuan, Àngel (ACD)

Cortès, Fermí (FeCo)

Costa i Busquets, Maria (MaCB)

Costa i Fernández, Oriol (OCF)

Costa i Molinari, Josep M. (JMCM)

Costa i Roca, Jordi (JCoR)

Costa, Maria Mercè (MCo)

Costante Fortino, Italo (ICFor)

Cot i Belmonte, Salvador (SCB)

Cotrina i Puig, Ramon (RaCo)

Cousté, Alberto (AlC)

Creu, Gabriel de la (GdlC)

Creus, Ricard (RCr)

Crexell i Playà, Joan (JoCP)

Cruïlles de Peratallada Vidal, Javier de (JCPV)

Crusafont i Pairó, Miquel (MCrP)

Crusafont i Sabater, Miquel (MiCr)

Crusells Valeta, Magí (MCrV)

Cuartero i Iborra, Francesc J. (FJC)

Cubeles i Bonet, Albert (AlCB)

Cuchí, Francesc (FCB)

Cuchillo i Foix, Montserrat (MCF)

Cucó, Alfons (ACu)

Cucurella i Cumellas, Lluís (LlCC)

Cucurull, Fèlix (FCu)

Cucurull, Jordi (JCu)

Cuella, Ovidio (OCu)

Cuéllar, Lluís (LlCu)

Cuello i Subirana, Josep (JoCS)

Cufí i Sobregrau, Julià (JuC)

Cugota i Mateu, Lluís (LlCM)

Cuito, Ferran (FeCu)

Culla i Clarà, Joan B. (JBCC)

Cullell, Josep M. (JMCu)

Cusiné, Francesc S. (FrSC)

Cuspinera i Font, Lluís (LlCF)

Custòdio i Sitó, Josep M. (JMCS)

Cuyàs, Josep M. (JoCu)

Cwiertniak, Estanislau (ECw)

Dalmases, Càndid de (CDa)

Dalmases, Núria de (NDa)

Dalmau, Josep (JDa)

Dalmau i Argemí, Delfí (DDA)

Dalmau i Ribalta, Bernabé (BeD)

Darder, Pere (PDa)

Daussà i Olvella, Pere (PDO)

Dávila, Ana María (AnMD)

De Juan i Capdevila, Anna (AJC)

Del Hoyo i Calduch, Josep (JoHC)

Desumbila i Enric, Josep (JDE)

Dexeus i Trias de Bes, Santiago (DDTB)

Díaz i Carbonell, Romuald (RDC)

Díaz-Plaja, Guillem (GDP)

Díez i Bosch, Marta (MiDie)

Diez i Bosch, Míriam (MDiB)

Dobszay, Lászlo (LDo)

Dolç, Miquel (MDo)

Dols i Rusiñol, Joaquim (JoD)

Dolz i Ripollès, Josep (JDoR)

Domènech i Casal, Jordi (JDC)

Domènech i Fargas, Josep (JMDF)

Domènech i Gil, Joaquim M. (JMDG)

Domènech, Edelmira (EDo)

Domenge i Mesquida, Joan (JDM)

Domingo i Clota, Miquel (MDC)

Domingo i Miralles, Francesc Xavier (XDo)

Domingo, Francesc (FDB)

Domingo, Pere (PeD)

Drobnic, Ludovik (LDr)

Druguet i Tantinyà, Elena (ElDru)

Duch, Lluís (LlD)

Dufourcq, Charles Emmanuel (ChED)

Duocastella, Rogel·li (RDuo)

Duran i Escriba, Xavier (XDE)

Duran i SanPere, Agustí (ADS)

Duran, Sebastià (SDu)

Durfort i Coll, Mercè (MDuC)

Eek i Vancells, Lluís (LlEV)

Elcacho i Clemente, Joaquim (JElC)

Elias i Cruz, Joan-Ignasi (JIE)

Elvira i Silleras, Maria (MEiS)

Epalza, Mikel de (MkE)

Equip de Redacció de La 2 (R)

Escartín i Sánchez, Eduard (EES)

Esclasans i Jové, Roser (REJ)

Escoda, Josep (JEV)

Escolà, Oleguer (OEs)

Escribà i Llagostera, Francesc (FrE)

Escudé i Pladellorens, Raimon (REP)

Esculies i Serrat, Joan (JEsS)

Español i Bertran, Francesc (FrEB)

Español, Montserrat (MEs)

Espí i Valdés, Adrià (AEs)

Espinet, Francesc (FEB)

Espinós i Pla, Lluís (LlEP)

Esplugas i Capdet, Josep (JEsC)

Espot, Laura (LaEs)

Espriu i Climent, Domènec (DEsC)

Esquerra i Pizà, Pere (PEs)

Estalella i Boadella, Helena (HEB)

Estany i Farradelles, Joan (JEF)

Estapé, Fabià (FaE)

Estartús i Moncanut, Miquel (MEsM)

Estelrich, Caterina (CEA)

Estelrich, Pere (PeEs)

Esteva i Cruañes, Lluís (LlEC)

Esteva i Fabregat, Claudi (CEF)

Estevadeordal i Grau, Jordi (JEG)

Esteve i Avilés, Antoni (AEA)

Esteve i Blasi, Joan (JEB)

Esteve i Rios, Manuel (MER)

Estivill, Jordi (JEs)

Estornés Zubizarreta, Idoia (IEZ)

Estrada i Ullastres, Jordi (JoE)

Estrada, Gregori (GEs)

Estrada, Sara (SEs)

Estradé, Miquel (MiE)

Estrems, Enric (EnE)

Estruch, Glòria (GEG)

Etxezarreta, Mireia (MEt)

Fabrega i Grau, Àngel (AnF)

Fàbregas i Surroca, Xavier (XFa)

Fabregat i Muñoz, Víctor (ViF)

Fages i Mir, Pere-Ignasi (PIF)

Faluba, Anna (AFa)

Faluba, Kálmán (KFa)

Farran, Andreu (AnFar)

Farrè i Gual, Joan (JFG)

Farré i Martí, Josep Maria (JFM)

Farré i Olivé, Eduard (EFO)

Farré i Sanpera, Maria del Carme (MCFS)

Farré i Vidal, Xavier (XFV)

Farré-Escofet, Emili (EFE)

Farreras, Antoni (AnFa)

Farreras, Martí (MFa)

Farrés Martínez, Oriol (OFM)

Faura i Pujol, Josep (JFP)

Faura i Pujol, Neus (nNFP)

Faus i Estebe, Ramon (RFE)

Febrer, Maria Àngels (MAF)

Febrés, Helena (HFe)

Feixa i Lapedra, Lourdes (LFL)

Feliu i Cortès, Judit (JFeC)

Feliu i Mabres, Eduard (eEFM)

Feliu i Martínez, Laura (LFeM)

Feliu i Monfort, Gaspar (GaF)

Fernández, Manuel (MFe)

Fernández, Montse (MoFe)

Ferrández i Rubió, Jaume (JaFer)

Ferrà-Ponç, Damià (DFP)

Ferrater, Gabriel (GFe)

Ferreiro Gómez, Roberto (RFeG)

Ferrer i D'alba, Immaculada (IFA)

Ferrer i Fitó, Rafael (RaF)

Ferrer i García, Júlia (JFiG)

Ferrer i Mallol, Maria Teresa (MTF)

Ferrer i Morro, Antoni-Lluc (ALlF)

Ferrer i Naranjo, Pau (PFN)

Ferrer i Pumareta, Jordi (JFrP)

Ferrer i Roca, Joaquim (JoF)

Ferrer i Sanxís, Miquel (MFeS)

Ferrer i Solà, Jesús (JFS)

Ferrer, Josep Maria (JMF)

Ferrer, Miquel (MFS)

Ferrés i Prats, Joan (JoFP)

Ferro i Bise, Joaquim (JFeB)

Ferro i Pomà, Victor (VFP)

Fibla, Pilar (PFi)

Figa i Faura, Lluís (LFF)

Figueras i Palà, Pau (PFP)

Fina, Lluís (LlFi)

Finestres i Martínez, Jordi (JFiM)

Fisas i Armengol, Vicenç (VFA)

Flaquer, Lluís (LlF)

Florensa i Parés, Joan (JFl)

Flores Muñoz, Lucía (lLFM)

Flos i Bassols, Rosa (RFB)

Flos i Bassols, Jordi (JoFB)

Fluvià i Escorsa, Armand (AFE)

Foguet i Boreu, Francesc (FFB)

Foix, Pere (PFx)

Folch i Guillèn, Ramon (RFG)

Folch i Mateu, Pere (PFo)

Font i Bayell, Josefina (JFo)

Font i Cierco, Josep (JFoC)

Font i Costa, A. (AFC)

Font i Fàbregas, Joan (JFF)

Font i Fatjó dels Xiprés, Josep (JFFX)

Font i Renom, Esteve (EFR)

Font i Rius, Josep M. (JMFR)

Font, Jordi (JoFo)

Font, Matilde (MFo)

Fontbona i de Vallescar, Francesc (FFV)

Fontboté, Josep M. (JpMF)

Fontquerni, Enriqueta (EnF)

Forcano, Manuel (MFor)

Formiguera i Ràfols, Josep (JMFor)

Formosa, Feliu (FFo)

Fornaggio, G. (GFo)

Forns i Varias, Josep (JFV)

Forssmann, Knut (KnF)

Fort i Bufill, Xavier (XFB)

Fort i Cogul, Eufemià (eEFC)

Fort i Manero, Abili (AFM)

Fort, Agustina (AgF)

Foz i Tena, Amadeu (AFT)

Fraguas Fraguas, Antonio (AFF)

Franc i Maestro, Raimond (RFM)

Freixa i Pedrals, Enric (EFP)

Freixa, Mireia (MFr)

Freixas i Camps, Pere (PFC)

Frigolé, Joan (JoFr)

Fuente, Carlos de la (CdlF)

Fuentes i Arderiu, Xavier (XFAr)

Fullà, Ferran (FFS)

Fuster i Rabés, Ramon (RFR)

Fuster, Joan (JFu)

Gabaroi, Manica-Liliana (MoGa)

Gabarró, Marcel (MaG)

Gabernet, Joan (JoGa)

Gabriel, Pere (PGa)

Gacia i Escapa, Francesc (FGE)

Gacia, Joaquim (JoGac)

Gadea i Buisan, Enric (EnG)

Galera i Monegal, Montserrat (MoG)

Galí i Herrera, Jordi (JGH)

Galindo i Galí, Esteve (EGG)

Gallego i Piña, Carles (CGP)

Gallego, Ignasi (IGa)

Gallina, Anna M. (AMG)

Gallissà, Teresa (TGR)

Galmés, Antoni (AnG)

Galofré i Illamola-Simal, Jordi (JGI)

Gambús i Xivillé, Josep (JGX)

Gambús, Assumpta (AGP)

Garcià Bodaño, Salvador (SGB)

García Borrón, Juan Carlos (JCGB)

Garcia Cárcel, Ricardo (RGC)

Garcia Fernández, Xosé Lois (XLGF)

Garcia i Ballester, Lluís (LlGB)

Garcia i Candau, Julià (JGC)

Garcia i Castell, J. (JGaC)

Garcia i Duran de Lara, Josep A. (JAGD)

Garcia i Fragua, Esther (EGar)

Garcia i Grau, Joan (jJGG)

Garcia i Lanceta, Lourdes (LGL)

Garcia i Moll, Modest (MGaM)

Garcia i Panadès, Teresa (TGP)

Garcia i Ramon, Maria Dolors (DGR)

Garcia i Rovira, Maria del Pilar (MPGR)

Garcia i Soler, Jordi (JGS)

García Martínez, Sebastià (SGM)

Garcia Segura, Caterina (CGS)

Garcia, Xavier (XaG)

Garcia-Sevilla, Ferran (FGSe)

Gardeñes i Martín, Ernest (EGM)

Garganta i Fàbrega, Josep (JMGar)

Garín i Ortiz de Taranco, (FMGOT)

Garnier Lacueva, Alberto (AGL)

Garola i Crespo, Àlvar (AlgGC)

Garolera, Narcís (NaG)

Garrabou, Ramon (RGa)

Garreta, Núria (NGa)

Garriga i Gusi, Josep (JGaG)

Garriga i Manich, Joan (JGM)

Garriga i Miralles, Antoni (AGM)

Garriga i Riera, Joaquim (JGaR)

Garriga i Trullols, Enric (EGT)

Garriga, Jaume (JaGa)

Garrote i Rico, Rafael (RGaR)

Gasch, Emili (EGa)

Gasch, Sebastià (SGa)

Gascó i Pelegrí, Vicent (VGP)

Gasol i Almendros, Josep (JoMG)

Gasòliba i Böhm, Carles A (CAGB)

Gasset i Argemi, Josep (JGas)

Gasull i Vilella, Pepa (PGV)

Gausa, Manuel (MaGau)

Gay i Díaz, Joan (JGD)

Gay i Montalvo, Eugeni (EuG)

Gay i Montalvo, Leopold (LeG)

Gayà, Miquel (MiG)

Genescà, Enric (EGe)

Genovart i Roselló, Càndid (CGR)

Gerpe, Manuel (MGe)

Gibert i Clols, Josep (JGCl)

Gibert, Francesc (FGi)

Gich i Viñas, Miquel (MGi)

Gigot, J. G. (JGGi)

Gil i Mascarell, M. (MGM)

Gil i Ribes, Josep (JGRi)

Gil, Francesc (FrGi)

Gil, Joaquim (JGil)

Gil i Farré, Núria (NGF)

Gilabert i Pinal, Pere Lluís (PGPi)

Gilabert, Pere Lluís (PLlG)

Gilbert i Martínez, Trini (TGM)

Gillamet i Lloveras, Jaume (JGLl)

Gil-Vernet i Huguet, Maria Àngels (MAGV)

Giménez i Artigues, F. (FGA)

Giménez i Molina, Isabel (IGM)

Gimeno i Fabregat, Tomàs (TGF)

Gimeno i Font, Edmon (EGF)

Gimeno, Paquita (PaGi)

Gimferrer, Pere (PeG)

Giné i Soca, Maria (MGS)

Giner i Beltran, Joan (JGB)

Giner, Salvador (SGi)

Giralt i Radigales, Jesús (JGiR)

Giralt, Emili (EGi)

Giralt, Eugeni (EuGi)

Giralt-Miracle, Daniel (DGM)

Girbau, Basili (BaGi)

Gironès, Manel (MaGi)

Gisbert i Janot, Antoni M (AMGJ)

Gisbert i Robert, Mònica (MGR)

Gispert i Gener, Carles (CGG)

Glick, Thomas F. (TFG)

Goday i Baylina, Elisa (EGB)

Gomà i Cardona, Ricard (RGoC)

Gomà i Ginestà, Ferran (FGG)

Gómez i Ortiz, Joan M. (JMGo)

Gómez Martínez, Alberto (AGoM)

Gómez Mcpherson, Helena (HGMcp)

Gómez, Carlos-Bolívar (CaBoG)

Gomis i Sanahuja, Joan (JoGo)

Gonfroy, Gascó (GaGo)

González i Cañete, Ferran (FGC)

González i Casanova, Josep Antoni (JAGC)

Gonzàlez i Meler, Miquel Àngel (MaGM)

González i Pastor, Joan (JGP)

González i Pérez, V. (VGoP)

González i Serret, Joan Antoni (JAGS)

González Martínez, Àlex (AGMa)

González Orozco, Ignacio (IgGon)

González Ruiz, José M. (JMGoR)

González Trejo, Horacio (HGT)

González, Antoni (AGon)

González, Carles (CGo)

González, Marta (MGo)

Gosálbez i Noguera, Joaquim (JGN)

Goula i Sardà, Elisabet (EGS)

Grabolosa, Ramon (RaGr)

Graells i Andreu, Guillem (GJG)

Graells, Eudald (EGr)

Grandas i Sagarra, Maria Teresa (MTG)

Granell i Trias, Francesc (FGr)

Gras, Josep M. (JMG)

Grasa i Hernández, Rafael (RGH)

Grases, Pere (PGr)

Grau i Aymà, Hermínia (HGA)

Grau i Colell, Josep (JGCo)

Grau i Garriga, Josep (JGGa)

Grau i Martí, Jan (JaGra)

Grau i Segó, Martí (MGrS)

Grau i Veciana, Josep M. (JMGV)

Grau, Roger (RGr)

Graupera i Graupera, Joaquim (JoGG)

Gregori i Camp, Eva (EGC)

Griera, Mercè (MeG)

Grifoll i Guasch, Josep (JGrG)

Griñó i Damians, Raimon (RaG)

Grup de Química (GrQ)

Gual i Camarena, Miquel (MGC)

Guansé, Domènec (DGu)

Guàrdia i Rúbies, Roser (RGuR)

Guardiola i Noguera, Carles Jordi (CJG)

Guasch, Jordi (JoGu)

Gubern, Ramon (RGu)

Gubern, Romà (RoG)

Gudiol, Josep (JGud)

Gudiol, Manuel (MGu)

Güell i Socias, Josep M. (JMGS)

Guerrero i Moreno, Ricard (RGM)

Guicard, Pierre (PGui)

Guilemany i Casadamon, Josep M. (JMGC)

Guilera i Rico, Gabriel (GGR)

Guillamet, Joan (JGui)

Guillem i Molins, Jordi (JoGM)

Guilleumas i Morell, Montserrat (MoGM)

Guinovart i Rubiella, Carles (CaG)

Guirado Aláiz, Manuel (MaGA)

Gulsoy, Joseph (JGul)

Gumí i Cardona, Jordi (JGu)

Gurri i Serra, Francesc (FGS)

Gutiérrez, Emília (EGu)

Hauck, Eric (EHa)

Herail, Gerard (GHe)

Hermosilla i Llisterri, Maria Josepa (MJH)

Herms i Berenguer, Atilà (AHB)

Hernández i Baqué, Santiago (SHB)

Hernández i Cardona, Àngel (AMH)

Hernández i Gasch, Jordi (JHG)

Hernández i Gutiérrez, Francesc (FHG)

Hernández i Hernández, Sònia (SHH)

Hernández i Móra, Joan (JHM)

Hernández i Oliva, Santiago (SHO)

Hernández i Roig, Enric (EHR)

Hernández, Francesc Xavier (FXH)

Hernández, Prócoro (PHe)

Hernández-Cros, J.Emili (JEHC)

Herranz i Luís, Jaume (JHL)

Herrero i Velasco, Leandre (LHV)

Herreros i Agüi, Sebastià (SHA)

Hervas, Bernat (BHe)

Holm-Nielsen, Anne-Marie (AMHN)

Homet, Marie-Claude (MClH)

Homs, Oriol (OHo)

Hoppmann, Alfred (AHM)

Horbac, Oleksa (OHor)

Horta i Calleja, Gerard (GHC)

Horta, Joaquim (JHo)

Hortal i Corbella, Núria (NHC)

Hortet i Tarroja, Ester (EHT)

Houle, René (RHo)

Huang, Paulina (PHu)

Huera, Carme (CHu)

Hurtado i Martí, Victor (VHM)

Ibáñez i Daltabuit, Isabel (IID)

Ibáñez Muñoz, Josep (JIbM)

Ibáñez, Maria Àngels (MAI)

Ibba, Joan (JoI)

Iglésies i Fort, Josep (JIg)

Iglésies, Xavier (XaI)

Illa i Casanova, Carles (CIC)

Inglès i Urpinell, Montserrat (MIU)

Irigaray Imaz, José-Ángel (JAII)

Isanta Isanta, Maria Carme (MCIs)

Isern i Fontanet, Jordi (JIF)

Isern, Jaume (JIs)

Isern, Joan Josep (JJI)

Ivars, Josep-Francesc (JFI)

Izard, Miquel (MiI)

Izquierdo i Llopis, Oriol (OILl)

Izquierdo i Salvador, Lluís (LlI)

Jacas Moral, Joan (JJM)

Jackson, Gabriel (GJa)

Jané i Samsó, J.M. (JMJS)

Jané, Jordi (JJan)

Janer, Eulàlia (EuJ)

Janeras i Vilaró, Sebastià (SJV)

Janiv, Volodymyr (VoJa)

Janué i Miret, Concepció (CoJ)

Jardí i Casany, Enric (EJa)

Javier i Ribera, Carles (CJR)

Jiménez i Araya, Tomàs (TJA)

Jiménez Moreno, Encarnació (EJM)

Jiménez Moreno, Lluís (LlJM)

Joan i Hernández, Pau (PJH)

Jòdar, Julià de (JJo)

Jofre i Bosch, Pere (PJB)

Jorba i Jorba, Manuel (MJJ)

Jordà i Olives, Mercè (MJO)

José i Pitarch, Antoni (AJP)

Jové i Hortoneda, Ferran (FJo)

Jové i Lamenca, Jordi (JJL)

Jovell i Turró, Lluís (LlJT)

Jover, Anna (AJo)

Juan i Nebot, Maria Antònia (MAJ)

Juan i Pascual, Xavier de (XJP)

Jufresa, Conxa (CJu)

Jufresa, Montserrat (MJu)

Julià i Capdevila, Maria (MLlJC)

Julià, Eudald (EJu)

Juliachs i Mata, Manuel (MJM)

Junqueres, Artur (AJu)

Junyent i Figueras, Maria Carme (MCJ)

Junyent, Eduard (EdJ)

Jurado i Ballesta, Miquel (MJB)

Karmazin-Kakovs'kyj, V. (VKK)

Kinder, Carles (CaK)

Kirchner, Antoni von (AvK)

Kordjuk, Bohdan (BoK)

Kovács, Lenke (LKo)

Krmpotic Fernández-Escalante, Milo Jordi (MKFE)

Kumamoto, Yo (YoK)

Kurz, Juan-Alberto (JAKM)

Lacuè, Joan (JLa)

Lafont, Robert (RoL)

Lagarda, Pèire (PLa)

Lagarda i Mata, Ferran (FeLM)

Lahosa i Puigferrer, Joan E. (JEL)

Lamas, Elisa (ELa)

Lamorisse, Robert (RoLa)

Lamuela, Xavier (XaLa)

Laporte i Salas, Josep (JLS)

Laporte, Joan Ramon (JRL)

Lasa, Joan Francesc de (JFrL)

Latorre, Margarida (MLa)

Lawrence, Esyllt T. (EsL)

Leiva Vojkovic, Enrique (ELV)

Lemosin Martal, Roger (RLM)

León i Royo, Jordi (JLR)

Leonart i Portolés, Maria (MLP)

Lesfargues, Bernat (BeL)

Liaño i Martínez, Emma (ELM)

Lisisic i Millà, Ignasi (IgLis)

Llabrés i Martorell, Pere (PeLlM)

Lladonosa i Pujol, Josep (JLlP)

Lladonosa, Manuel (MLla)

Llauradó, Isidre (ILl)

Llenas, Joaquim (JLle)

Llensa de Gelcen, Santiago (SLlG)

Lleonart i Llibre, Pere (PeLl)

Lleonart, Francesc (FrLl)

Lleonart, Jordi (JorLl)

Llimona i Pagès, Xavier (XLlP)

Llimona, Jordi (JLl)

Lliset i Borrell, Francesc (FLl)

Llobera i Sande, Miquel (MLlS)

Llobet, Salvador (SLlo)

Llobregat, Enric (ELlo)

Llompart, Josep M. (JMLl)

Llongueras i Campañà, Miquel (MLlC)

Llongueras, Joan (JoLlo)

Llopart i Puigpelat, Maria Dolors (MDLl)

Llopis i Sarrió, Joan (JLlo)

Llopis, Vicent (VLl)

Llorenç i Blat, Josep (JLiB)

Llorens i Cisteró, Josep (JMLlC)

Llorens, Antoni (ALlS)

Llorens, Tomàs (TLlo)

Lloret i Balañà, Montserrat (MLlB)

Lloret i Orriols, Antoni (ALl)

Lloret, Josep (JLlor)

Lloret, Teresa (TLlC)

Lloveras, Gonçal (GLlo)

Llovet, Joaquim (JLlov)

Llovet, Jordi (JoLl)

Lluch, Enric (EcLl)

Lluch, Ernest (EtLl)

Lluelles i Larrosa, Maria Jesús (MJLu)

Lluís i Font, Pere (PLlF)

Lluís, Ramon (RLl)

López de Mántaras i Badia, Ramon (RaLM)

López de Meneses, Amada (ALdM)

López de Sa i de Madariaga, Eugeni (ELSM)

López de Sepúlveda i Tomás, Francisco (FLS)

López García, Alfonso (ALG)

López Gil, Javier (JaLG)

López i Bofill, Hèctor (HLB)

López i Elum, Pere (PLE)

López i Fuster, Maria-Josep (MJLo)

López i Garcia, Josep (JLG)

López i Llaví, Josep M. (JMLLl)

López i Pérez, Fàtima (FLP)

López i Piqueras, M. Àngels (MALP)

López Lois, Carlos (CLL)

López Piñero, José (JLP)

López Villanueva, Purifició (PLV)

López, Marisol (MLo)

Lorda i Alaiz, Felip M. (FMLA)

Lorente i Castillo, Jeroni (JLC)

Lorman, Josep (JLor)

Losada Castro, Basilio (BLo)

Luca, Scala (LuSc)

Luján, Nèstor (NeL)

Luz Álvarez, Daniel (DLA)

Macip, Salvador (SMa)

Maduell, Àlvar (AMll)

Madurell i Marimon, Josep (JMM)

Maestre, Anna (AMae)

Magister Hafner, Mariano (MMH)

Magrané, Cecília (CeMa)

Magrinyà i Brull, Josep M. (JoMMB)

Mainar, Montserrat (MoM)

Makowiecka, Gabriela (GaM)

Malé, J.P. (JPMal)

Mallafré i Gavaldà, Joaquim (JMaG)

Mallart i Navarra, Joan (JMNa)

Mallofré i Milà, Albert (AMaM)

Mallol i Gabriel, Josep M (JMMG)

Mallol i Guarro, Frederic (FMaG)

Maluquer de Motes, Jordi (JMMB)

Maluquer i Sostres, Joaquim (JoMS)

Manent, Albert (AMS)

Manent, Marià (MMa)

Manera i Bassols, Maria (MMBa)

Manote i Clivillés, Maria Rosa (MRMC)

Maños, Manuel (MaM)

Maragall, J. A. (JAMa)

Maragall, Jordi (JorM)

Maragall, Pasqual (PMa)

Maragall, Pau (PMar)

Marce, Josep (JoMar)

Marcet, Alexandre (AMa)

Marenghi, Patricia (PaMa)

Maresma, J. (JMare)

Marfany, Joan-Lluís (JLlL)

Margalef i Meler, Josep (JMarM)

Margalef, Oriol (OrM)

Margarit, Antoni (AnMar)

Marí i Mayans, Isidor (IMM)

Marí i Muñoz, Antoni (AnM)

Marí i Tur, Vicenç (VMT)

Marín i Corbera, Martí (MMarC)

Marín i Ramos, Mercè (MMR)

Mariné i Font, Abel (AMF)

Mariner i Bigorra, Sebastià (SMB)

Marjanedas i Gispert, Albert (AMaG)

Marquès i Garcia, Josep Vicent (JVMG)

Marqués, Andreu (AMar)

Marquet i Ferigle, Lluís (LlMF)

Marquet i Olomí, Josep Iglesias (JIdM)

Márquez, Manuel (MnM)

Marsal, M. Elisa (MEM)

Martà i Pagès, Oriol (OMP)

Martí i Ambel, Fèlix (FMA)

Martí i Bas, Maria Montserrat (MMM)

Martí i Camps, Ferran (FMC)

Martí i Cañellas, Maria (MMC)

Martí i Comes, Ramon (RMC)

Martí i Gou, Silvestre (SMG)

Martí i Mayor, Josep (JoMaM)

Martí i Olivella, Jaume (JMaO)

Martí i Pucurull, Josep M. (JMMPu)

Martí i Puig, Salvador (SMP)

Martí i Recober, Manuel (MMRe)

Martí i Rigau, Josep M. (JMMR)

Martí i Rusca, Santiago (SMR)

Martí i Timoneda, Teresa (TMT)

Martí, Casimir (CMa)

Martí, Francesc (FMJ)

Martí, Pere (PeMa)

Martín González, Juan Josep (JJMG)

Martín Hernández, Eunicia (EMa)

Martín i Ramos, Josep-lluís (JLMR)

Martín i Ros, Rosa M. (RMMR)

Martín, Gabriela (GMa)

Martin, Guiu (GuMa)

Martinell, Cèsar (CMB)

Martínez i Ajona, Laura (LaMA)

Martínez i Castells, Maria Àngels (MAMC)

Martínez i Chicharro, Manuel (MMaC)

Martínez i Comas, Glòria (GMC)

Martínez i Gili, Raül-D. (RDMG)

Martínez i López, Feliu (FML)

Martínez i Martín, Elionor (EMM)

Martínez i Morellà, Vicenç (VMM)

Martínez i Planas, Francesc (FMP)

Martínez i Rius, Albert (AlMa)

Martínez i Sistach, Lluís (LlMS)

Martínez i Targa, Anna M. (AMMa)

Martínez i Vendrell, M. (MMV)

Martínez Valdivia, Josep (JAMV)

Martínez, Manuel (MMar)

Martínez, Romina (RomMa)

Martínez, Xavier (XMa)

Martorell i Codina, Oriol (OMa)

Martorell i Sabaté, Eduard (EdMar)

Martorell, J. M. (JMMa)

Marull i Gou, Francesc (FMG)

Mas i Bayés, Josep (JMaB)

Mas i Cantí, Joan (JMCan)

Masachs i Alavedra, Valentí (VMA)

Masana Fresno, Eduard (EMaF)

Masarnau i Brasó, Joan (JMasB)

Mascareñas i Rubiés, Eugeni (EuM)

Mascareñas i Rubiés, Pere (PMR)

Mascaró Altinús, Joan (JMAl)

Masclans, Francesc (FrMa)

Masgoret, Francesca (FMas)

Masjoan, Josep M (JpMM)

Masó i Planas, Albert (AMaP)

Masó, Eugeni (EMS)

Masoliver i Garcia, Jaume (JMas)

Masoliver, Alexandre (AlMo)

Masoliver, Joan Ramon (JRMa)

Masot, Núria (NMa)

Massa i Sarrado, Joan (JoMas)

Massaguer, Josep M. (JoMM)

Massana i Argüelles, Maria Dolors (MDMA)

Massana i Calvete, Carme (CMC)

Massip i Bonet, Francesc (FMB)

Massip, Jesús (JeMa)

Massot i Capó, Guillem (GMaC)

Massot i Muntaner, Josep (JMaM)

Massot, Gabriel (GaMa)

Mata i Lleonart, Roger (RMLl)

Mata, Marta (MMta)

Matabosch i Grifoll, Joan (JMGr)

Matabosch i Soler, Antoni (AnMa)

Matamala i Paradeda, Roser (RoMP)

Mauri i Soldevila, Ferran (FMS)

Mayans i Planells, Joan (JMiP)

Mayolas i Ferrer, Enric (EMF)

Mayor i Farguell, Santiago (SMF)

Medina, Jaume (JMe)

Melena, José Luis (JLM)

Mencerré, Carles (CMe)

Mendizàbal i Riera, Enric (EnMR)

Menasanch i Martí, Núria (NMM)

Mercader i Riba, Joan (JMR)

Mercé i Varela, Andreu (AMV)

Merenciano Saladrigues, Josep M. (JMMS)

Messeguer i Peypoch, Àngel (AMeP)

Mestrallet, Renée (RMe)

Mestre i Campi, Jesús (JeMC)

Mestre i Prat de Pàdua, Maria (MMPP)

Mestre, Antoni (AnMe)

Mestre, Joan (JoMe)

Mestres i Emilió, Albert (AME)

Micolau Adell, Josep-Ignasi (JIM)

Milicua, Josep (JoM)

Millán, Jesús (JeMi)

Millet i Loras, Lluís (LlML)

Minguella i Rubió, Francesc (FMR)

Minobis i Puntonet, Montserrat (MMiP)

Miquel i Macaya, Josep (JMqM)

Mir i Mayol, Gregori (GMi)

Mir, M. Lluïsa (MLlM)

Mira i Llorens, Josep A. (JAMLl)

Mira, Joan-Francesc (JFMi)

Miracle, Josep (JoMi)

Mirada i Canals, Antoni (AMi)

Miralles i Figueras, Eloi (EMiF)

Miralles i Solà, Carles (CMi)

Miralles, Francesc (FMi)

Miravall, Ramon (RMi)

Miró i Sans, Joan M. (JMiS)

Miserachs i Rigalt, Antoni (AMR)

Misser, Salvador (SMi)

Mitjà i Sarvisé, Albert (AMiS)

Mitxelena Elissalt, Koldo (KME)

Modolell i Julià, Francesc (FMo)

Modolell, Alfons (AlM)

Moix, Ramon-Terenci (RTMo)

Molas i Batllori, Isidre (IMB)

Molas i Ribalta, Pere (PeM)

Molas, Joaquim (JMB)

Molera i Solà, Pere (PMS)

Molero i Pujós, Eugeni (EMP)

Moli i Frigola, Montserrat (MMF)

Molina i Castellà, Anna (AnMC)

Molina, Jordi (JMol)

Molinas i de Ferrer, Marisa (MMol)

Molins i Borrell, Climent (ClMol)

Moll i Casanovas, Francesc de B. (FBM)

Moll i Marqués, Francesc (FMM)

Moll, Ferran (FeM)

Moll, Juli (JMGT)

Molner, Eduard (EdM)

Moltó i Garcia, Tomàs (TMG)

Monar i Ara, Dolors (DMA)

Moner i Canut, Josep (JMoC)

Monés i Pujol-Busquets, Jordi (JMPB)

Monés, Jordi (JrdM)

Monfort i Coll, Aram (AMCo)

Monlleó i Espasa, Modest (MME)

Monreal, Antoni (AnMo)

Montagut i Freixa, Josep (JMMF)

Montaner i Anglada, Manuel (MMo)

Montaner i Garcia, Carme (CMG)

Montaner i Martorell, Josep (JMMM)

Montès, Joan Vicent (JVM)

Montès, Vicent-Lluís (VLlM)

Montferrer i Pardo, Òscar (OMoP)

Montón i Romans, Carmina (CMR)

Monton, Dionís (DiM)

Montoro, Gabriel (GabMo)

Montoto, Carolina (CaM)

Montserrat i Codorniu, Júlia (JMCo)

Montserrat i Esteve, Santiago (SME)

Montserrat i Martí, Josep Maria (JMMo)

Montserrat i Molas, Josep (JMoMo)

Montserrat i Torrents, Josep (JMoT)

Montserrat, Antoni (AMo)

Mora, Gaspar (GaMo)

Mora, Xavier (XMo)

Moragas i Gallissà, Antoni (AMoG)

Moragas, August (AuMo)

Moragas, Salvador (SMor)

Moral, Montserrat (MMor)

Morante i Lleonart, Joan Ramon (JRMLl)

Morata i Tierra, Francesc (FMT)

Morell i Mora, Antoni (AnMM)

Morell, Àngel (AMP)

Moreno i Pallí, Lluís (LlMP)

Moreno, Salvador (SMo)

Morera i Falcó, Josep (JMoF)

Morera i Piñol, Joan (JMoP)

Moreu i Rey, Enric (EMR)

Moreu, Núria (NMH)

Morguí i Navarro, Lluís (LlMN)

Morral i Aldea, Ramon (RMA)

Morros i Carulla, Antoni (AMC)

Moure, Glòria (GlM)

Munar, Gaspar (GMu)

Mundó i Marcet, Anscari M. (AMM)

Muns, Joaquim (JoMu)

Muntada i Sagrado, Francesc (FMuS)

Muntada i Torrellas, Marta (MMT)

Muntaner i Bujosa, Joan (JMu)

Muntaner i Darder, Andreu (AMD)

Muntaner i Pascual, Miquel (MMP)

Muntaner i Pasqual, Josep (JoMMP)

Muntaner, Lleonard (LlM)

Muntanyola, Josep (JMla)

Muñoz i Pujol, Josep M. (JMMP)

Muñoz, Aurèlia (AuM)

Mur i Muntaña, Jordi (JMMu)

Mur i Petit, Jordi (JMuP)

Murillo i Tudurí, Andreu (AMu)

Musons i Martí, Jordi (JMuM)

Nadal i Farreras, Joaquim (JoNF)

Nadal, Jacint (JaNa)

Nadal, Jordi (JNa)

Navarro i Brotons, Víctor (VNB)

Navarro i Capella, Francesc (FNC)

Navarro i Mallebrera, Rafael (RNa)

Navarro i Mestres, Joan (JNM)

Navas i González, Patrici (PNG)

Navas, Maria de (MdN)

Negre i Rigol, Josep (JNR)

Negre i Rigol, Pere (PNR)

Nel·lo Colom, Daniel (DNC)

Nerín, Gustau (GNe)

Net i Camats, Enric (ENC)

Nicolau, Miquel R. (MiRN)

Nijs, Bob de (BdN)

Ninyoles, Rafael-Lluís (RLlN)

Noguer i Móra, S. (SNM)

Noguera i Guillén, Jaume (JNG)

Noguero i Ribes, Joaquim (JoNog)

Nogués i Carulla, Joaquim (JNo)

Nogués i Carulla, Ramon M. (RMN)

Nolis i Fabrega, Joaquim (JNF)

Nolla i Brufau, Josep M. (JMN)

Nolla i Panadès, Robert (RNP)

Nolla, Albert (AlNo)

Nos, Roser (RNo)

Novell, Ramon (RaN)

Nualart i Maymí, Jaume (JaNM)

Nualart, David (DNu)

Núñez i Espallargas, Josep (JMNE)

Obrador i Adrover, Antoni (AOA)

Obrador i Tudurí, Antoni (AOT)

O'Callaghan, Josep (JO'Ca)

Ocaña i Subirana, Maria (MOS)

Ochoa de Echagüen i Pla, Joan (JOEP)

Oficina Lexicogr. IEC (OLIEC)

Ogg, Lluís (LlO)

Ojeda, Josep (JOj)

Olcina, Evarist (EOl)

Oliart i Furrellat, Albert (AOF)

Oliva, Asensi (aso)

Oliva-Llinàs, Salvador (SOLl)

Olivar i Daydí, Alexandre (AlO)

Olivar i Daydí, Marçal (MOD)

Olivar, Jaume (JOl)

Olivar, Joan (JoOl)

Olivé, Maria J. (MJoO)

Oliver i Barceló, Antoni (AOl)

Oliver i Prats, Lluís (LlOP)

Oliver i Puigdomènech, Joan (JOlP)

Oliver, Gabriel (GOl)

Oliver, Joan (JOli)

Oliveras, Joan (JoO)

Oliveres i Boadella, Arcadi (AOB)

Oller i Garriga, Albert (AOG)

Oller, Manuel (MnO)

Olmos i Tamarit, Vicent (VOT)

Oriol i Palarea, Núria (NOP)

Oroval, Esteve (EsO)

Oroval, Víctor (VOr)

Ortí i Miralles, F. (FOM)

Ortín i Rull, Jordi (JORu)

Ortiz i Chacón, Joan Carles (JCOC)

Orts i Bosch, Pere M. (PMOB)

Otto i Pardo, Ignasi de (IdOP)

Pach i Buira, Antoni (APaB)

Pacheco, Arseni (ArPa)

Padilla i Bolivar, Antoni (APaBo)

Padilla i Ramos, Joan Manuel (JMPR)

Padró i Werner, Jordi (JPW)

Padrós, David (DPa)

Paeres, Miquel (MiPa)

Pagès i Fita, Jaume (JPaF)

Pagès i Paretas, Montserrat (MPP)

Pagès, Jordi (JorPa)

Palau i Fabre, Josep (JoPF)

Palau i Martí, Ferran (FPaM)

Palau i Vergés, Montserrat (MPV)

Palau, Enric (EPa)

Pallarés i Coll, Anna (APC)

Pallarés i Sánchez, Montserrat (MPaS)

Pallars, Lluís (LlP)

Pallejà, Víctor (VPa)

Palol i Salellas, Pere de (PPa)

Palomer i Pons, Jordi (JPP)

Palou Fort, Ruth (RPF)

Palou i Massip, Jordi (JPaM)

Palou i Sarroca, Miquel (MPSa)

Palou i Serra, Manuel (MPS)

Paniagua, Xavier (XPa)

Panyella i Cortès, J. Oriol (OPa)

Panyella, August (APa)

Papageorgia, Dimitri (DiPa)

Parcerisas i Colomer, Pilar (PPC)

Parcerisas i Vázquez, Francesc (FPV)

Pardell i Alenta, Helios (HPA)

Pardo, Fernando (FPa)

Pareja Alcaraz, Pablo (PPAl)

Parellada i Cardona, Joan (JPC)

Parellada i Sabata, Joan (JPS)

Parellada i Sabata, Martí (MPa)

Parellada i Sabaté, Joan (JPSa)

Parés i Maicas, Manuel (MPaM)

Parés i Rigau, Fina (FPR)

Parrera i Casanovas, Carlos (CPaC)

Partegàs, Josep (JPM)

Parunella, Josep (JoPa)

Pascual i Ruiz, Jordi (JPaR)

Pascual López, Isabel (IPL)

Pasqual de Sans, Ramon (RPS)

Pasqual i Lluvià, Ramon (RPLl)

Pasqual i Triay, Josep (JoPas)

Pasqual, Genís (GPV)

Pasqual, Griselda (GrP)

Passolas i Ferrerons, Joan (JPF)

Pastor i Petit, Doménec (DPP)

Pau i Bertran, Santiago (SPB)

Pedrals i Pujol, Pere (PPP)

Pedro i Pons, Agustí (APP)

Pedrolo, Manuel de (MdP)

Peix i Massip, Andreu (APM)

Peix, Jordi (JPx)

Pèlach, Ignasi (IgP)

Pelegrí i Pinyes, Ramon (RPeP)

Pellicena Sánchez, Miquel (MAPel)

Pellisé i Prats, Bonavent (BPP)

Pellissa i Gràcia, Vanessa (BPe)

Peñuelas i Reixac, Josep (PPeRe)

Peracaula i Bosch, Marta (MaPer)

Peracaula i Roura, Joan (JoPer)

Perarnau i Sabés, Pere (PPS)

Perarnau, Josep (JoPe)

Perelló i Domingo, Teresa (TPD)

Peres i Serra, Jaume (JPeS)

Pérez Díaz, Julio (JPD)

Pérez i Baró, Albert (AlPB)

Pérez i Casado, Ricard (RPC)

Pérez i Gimeno, Maria Cristina (MCP)

Pérez i Mir, Ramon (RPMi)

Pérez i Pérez, Josep (JoPP)

Pérez Rojo, Alfonso (AlPR)

Pérez Senz, Xavier (XPS)

Pérez, Albert (AlPe)

Pérez, Joseph (JPer)

Pérez, Llorenç (LlPe)

Pérez, Paulí (PPe)

Pericàs i Brondo, Miquel (MPB)

Pericàs, Rosa (RoPe)

Pericot, Lluís (LlPer)

Pericot, Yago (YaP)

Peset i Llorca, Vicent (VPLl)

Peset, Marià (MaPe)

Pessarrodona i Artigas, Marta (MPe)

Petit, Ricard (RPe)

Petitbó, Amadeu (APe)

Peypoch, Irene (IPey)

Pi de Cabanyes, Oriol (OPC)

Pi i Figueras, Jaume (JPFi)

Pi i Martínez, Mercè (MPiM)

Pibernat, Joaquim (JoPi)

Picas i Guiu, Jaume (JPG)

Picas i Riera, Oriol (OPR)

Pié i Ninot, Ricard (RPN)

Piera, Carles (CaP)

Pifarré, Cebrià (CePi)

Pi-Figueras, Jaume (JPiF)

Pijoan i Rotgé, Manuel (MPR)

Pinell i Pons, Jordi (JPiP)

Pintó i Ruiz, Josep (JPR)

Pinyol i Balasch, Jaume (JPB)

Pinyol i Torrens, Ramon (RPT)

Pinyol, Gemma (GPi)

Piñol i Aguadé, Joaquim (JPA)

Piñol, Josep M. (JMPi)

Piquer i Desvaux, Alícia (APD)

Piquer i Jover, Josep-Joan (JJPJ)

Pi-Sunyer, Carolina (CPS)

Pita i Mercé, Roderic (RPM)

Pitarch, Ismael E. (IEPS)

Pitarch, Josep (JPi)

Pitarch, Vicent (VPi)

Pla i Arxé, Ramon (RPA)

Pla i Ballester, Enric (EPB)

Pla i Campañà, Enric (EPl)

Pla i Carrera, Josep (JPCa)

Pla i Carrera, Josep (JoPC)

Pla i Cucurull, Francesc (FPC)

Pla i Illa, Ramon P. (RPPI)

Pla i Narbona, Josep (JPN)

Pla i Zanuy, Carles (CPZ)

Pladevall i Font, Antoni (APl)

Plaja, Antònia (AnP)

Plana i Cama, Rosa (RPCa)

Plana i Morales, Miquel (MPlM)

Planas, Salvador (SaPl)

Planasdemunt, Jordi (JoPl)

Planes, Ramon (RPl)

Plans, Marcel (MPl)

Platzeck, E. W. (EWP)

Playà i Montaner, Josep (JPlM)

Poch i Abeyà, Núria (NPo)

Poch i Parés, Agustí (APo)

Polidura González, Carles (CPG)

Pongiluppi i Pagès, Enric (EnP)

Pons i Anton, Ignasi (IPo)

Pons i Guri, Josep M. (JMPG)

Pons i Lluc, Josep (JPLl)

Pons i Marquès, Fèlix (FPM)

Pons i Marqués, Joan (JPMa)

Pons i Moll, Joan (JPMo)

Pons i Serra, Amadeu (APoS)

Pons, Josep M. (JMPo)

Pons, Miquel (MPo)

Ponsich, Pere (PPo)

Porredon i Bernaus, Teresa (TPB)

Porredon i Capdevila, Romi (RoPC)

Porta i Biosca, Antoni (APB)

Porta i Jué, Jordi (JPJ)

Porta i Ribalta, Jordi (JoPo)

Portabella, Manuel (MaPo)

Porter i Moix, Josep (JoPM)

Porter i Moix, Miquel (MPM)

Pòrtulas i Ambrós, Jaume (JPoA)

Posa i Farràs, Helena (HePF)

Postigo i Suñé, Rosa Maria (RMP)

Pou i Viver, Tomàs (TPV)

Pous i Prader, Eduard (EPP)

Pozo, Albert del (AdP)

Pradas i Garijo, Marga (MPG)

Prat i Brúixola, Montserrat (MPiB)

Pratdepèdua i Roca, Santiago (SPR)

Prats D'Alòs-Moner, Ramon (RPAM)

Prevosti i Monclús, Antoni (APrM)

Prevosti i Pelegrin, Antoni (APr)

Prieto, Carles (CPC)

Prieto-Márquez, Albert (APrMa)

Pubill i Porta, Roser (RPP)

Puig Herraiz, José Ramón (JRPH)

Puig i Bastardas, Pere (PPBa)

Puig i Ferreté, Ignasi (IMPF)

Puig i Ferriol, Lluís (LlPF)

Puig i Reig, Joan (JoPR)

Puig i Rovira, Francesc Xavier (FXPR)

Puig, Beatriu (BPu)

Puig, Lluís M. de (LlMdP)

Puig, Maria Rosa (MRoP)

Puigcerver i Zanon, Manuel (MPZ)

Puigdellívol i Llobet, Pere (PeP)

Puigdollers, Rodolf (RoP)

Puigdomènech i Forcada, Helena (HPF)

Puigdomènech i Rossell, Pere (PPu)

Puigferrat i Oliva, Carles (CPO)

Puigservet, Fabià (FPu)

Puiguriguer i Ferrando, M. (MPF)

Pujadas i Muñoz, Joan Josep (JJP)

Pujadó i García, Miquel (MPu)

Pujiula, Anselm (AnPu)

Pujol, Enric (EnPu)

Pujol i Escalé, Francesc (FrPu)

Pujol i Jaumandreu, Carles (CPu)

Pujol i Niubo, Antoni (APN)

Pujol i Tordera, Lluís (LlPT)

Pujol, Josep M. (JMP)

Queralt i Castellà, Josep (JMQC)

Queralt, Joan J. (JJQ)

Quesada i López, Rubén (rRQL)

Quesada, Rubén (RQu)

Quintà i Sadurní, Alfons (AQS)

Quintana i Carreras, Marc (MQuiC)

Quintana i Font, Artur (ArQ)

Quintana i Marí, Antoni (AQM)

Quintana, Cesarina (CQM)

Quintana, Mercè (MQC)

Quitllet i Sabater, Rosa (RQS)

R'abcikov, Aleksandr M. (AlMR)

Rafanell i Vall-Llosera, August (ARV)

Rafel i Fontanals, Joaquim (JoRa)

Raffaele de Pinto (RPi)

Ràfols i Pascual, Ramon (RRP)

Ràfols i Rubires, Irene (IrRaf)

Raguer, Hilari (HRa)

Raich i Escursell, Rosa Maria (RMRE)

Ramírez i Asencio, Jordi (JRAa)

Ramis i Coris, Joaquim (JRaC)

Ramon i Sumoy, Ricard (RRS)

Ramoneda i Molins, Josep (JRaM)

Raubert i Nonell, Bàrbara (BRN)

Raül Romeva i Rueda (RRR)

Rauret, Gemma (GeRau)

Raventós i Santamaria, Mercè (MRS)

Reales i Guisado, Lluís (LRG)

Rebagliato i Font, Joan (JRe)

Rebés, Josep Maria (JoMRe)

Rebull, Joan (JReb)

Recasens i Comes, Josep M. (JMRe)

Recasens i Freixas, Esteve (ERe)

Recasens, Josep (JoRe)

Recio i Andreu, Albert (ARe)

Redaño i Xipell, Angel (ARX)

Reginaldo i Monllor, Raimon (RRe)

Reguant i Serra, Salvador (SRS)

Reig i Villalonga, Josep (JReV)

Reig, Antoni (AnRe)

Reixach, Magda (MRe)

Rello i Condomines, Jordi (JReC)

Rendé i Masdeu, Joan (JRM)

Revert i Torrellas, Lluís (LlRT)

Revilla, Federico (FRev)

Rexach, Rosa Maria (RMR)

Riambau i Möller, Esteve (ERiM)

Riba i Arderiu, Oriol (ORA)

Riba, Pau (PRi)

Ribalta, Mariona (MaRi)

Ribas i Morales, Francesc (FRM)

Ribas i Piera, Manuel (MRPi)

Ribas i Ramon, Bonaventura (BRR)

Ribas, Eulàlia (ERM)

Ribas, Rosa (RR)

Ribera i Florit, Josep (JRi)

Ribera, Antoni (ARi)

Ribera, Ramon (RRi)

Ribó i Massó, Rafael (RRM)

Ricart Basagaña, Maria Teresa (MTRB)

Ricart i Grau, Domènech (DRG)

Rico i Busquets, Albert (ARB)

Riera i Brunet, Manuel (MRB)

Riera i Figueres, Pilar (PRF)

Riera i Gassiot, Ignasi (IgR)

Riera i Llorca, Vicenç (VRLl)

Riera i Madurell, Teresa (TeR)

Riera i Melis, Antoni (ARM)

Riera i Montserrat, Francesc (FRiM)

Riera i Palmero, Joan (JoRP)

Riera i Sans, Jaume (JaRi)

Riera i Tuèbols, Santiago (SRT)

Riera i Viader, Sebastià (SRV)

Riera, Lluís (LlR)

Rifà, Fina (FRi)

Rimbau i Alfonso, Enric (ERimA)

Ripoll i Arbós, Lluís (LlRA)

Ripoll i Perelló, Eduard (ERP)

Ripoll-Freixes, Enric (ERF)

Riquer i Morera, Martí de (MRi)

Riquer, Borja de (BRi)

Risques i Corbella, Manuel (MaRC)

Risquete i Sánchez, Jaume (JRiS)

Riu i Riu, Manuel (MRR)

Riudor, Lluís (LlRi)

Rius i Font, Lluís (LlRF)

Rius i Simon, Pere (PRS)

Rius i Vila, Joan (JRV)

Rivero i Matas, Núria (NRM)

Robert i Andreu, Mercè (MRA)

Robres i Lluch, Ramon (RRLl)

Roca i Estades, Xavier (XRE)

Roca i Fabregat, Pere (PRFa)

Roca i Garriga, Pere (PRG)

Roca i Junyent, Miquel (MRJ)

Roca i Pons, Josep (JRoP)

Roca i Rosell, Antoni (AnRo)

Roca i Serradell, Jordi (JRS)

Roca i Torras, Jaume (JRTo)

Roca, Maria Encarna (MEnR)

Roca-Sastre, Lluís (LlRSM)

Rochina i Bofarull, Josep (JoRB)

Rodà de Llanza, Isabel (IRLl)

Roda i Fàbregas, Frederic (FeR)

Rodés i Gràcia, Jesús Maria (JMRG)

Rodés i Sadurní, Josep M. (JMRo)

Rodés i Sadurní, Manuel (MRo)

Rodri i Febrer, Jaume (JRoF)

Rodrigo i Lizondo, Mateu (MRL)

Rodrigo i Muntaner, Isidre (IRo)

Rodríguez Burgui, Jorge (JRoB)

Rodríguez Culebras, Ramon (RRC)

Rodríguez i Bayraquet, Alfons (ARoB)

Rodríguez i Castelló, Manuel (MRoC)

Rodríguez i Peret, Carme (CRP)

Rodríguez-Aguilera Conde, Cesáreo (CRAC)

Rofes, Joan (JRo)

Roig i Fransitorra, Montserrat (MRF)

Roig i Plans, J. (JRP)

Roig i Solsona, Carme (CRS)

Roig, Enric (ERo)

Roma i Riu, Josefina (JRR)

Romaguera i Ramió, Joaquim (JoRR)

Roman, Ramon (RaRo)

Romaní, Mercè (MeRo)

Romaní, Oriol (ORo)

Romano, David (DRo)

Romanova, Epr (EpR)

Romero i Gil, Jordi (JRG)

Romero, Carles (CRo)

Romero, Gerardo (GeRo)

Romeu i Alemany, Antoni (ARA)

Romeu i Figueras, Josep (JRF)

Romeu i Juvé, Xavier (XRJ)

Roqué i Margenat, Josep M (JMRM)

Roquer i Soler, Santiago (SRoS)

Roqueta i Quadres Bordes, Joan A. (JARQB)

Ros i Hombravella, Jacint (JRH)

Ros i Marbà, Antoni (ARMa)

Ros i Salvador, Joaquim (JRoS)

Rosàs i Reverté, Joan (JRoR)

Rosell i Colomines, Jaume (JRoC)

Rosell i Pérez, Manuel (MRP)

Rosell i Pradas, Manuel (MaRP)

Rosselló i Coll, Guillem (GRC)

Rosselló i Verger, Vicenç M. (VMR)

Rosselló i Ximenes, Joana (JRX)

Rosselló, Antoni de (ARo)

Rosselló-Bordoy, Guillem (GRB)

Rossich, Albert (AlRo)

Rotés i Querol, Jaume (JRQ)

Rotger i Codina, Martí (MRC)

Roura, Jaume (JRou)

Rovira i Comes, Teresa (TRo)

Rovira i Plaromaní, Assumpta (AsR)

Rovira i Tenas, Josep (JRT)

Rovira, Joan (JoRo)

Rubert de Ventós, Xavier (XRV)

Rubí, Basili de (BRu)

Rubí, Sebastià (SRu)

Rúbies, Maria (MRu)

Rubiés, Pere (PRu)

Rubió i Balaguer, Jordi (JRB)

Rubió i Goday, Àngel (ARG)

Rubió i Lois, Jordi (jJRuL)

Rubió i Lois, Manuel (MaRu)

Rubió i Remendo, Isidre (iIRR)

Rubió i Tudurí, Nicolau Maria (NMRT)

Rubiol, Glòria (GRu)

Rubiola i Torrent, Miquel (MRT)

Rucabado, Jaume (JRu)

Ruipérez, Martín S. (MRui)

Ruiz i Calonja, Joan (JRC)

Ruiz i Nicolau, Miquel (MRN)

Ruiz i Portella, Xavier (XRu)

Ruiz i Valero, Simó (SiRui)

Rull Dalmau, Jordi (JRuD)

Rull i Jové, Jaume (JRJ)

Sabaté i Jorba, Santiago (SSJ)

Sabaté i Pastor, Carles (CSab)

Sabirón i Herrero, Benjamí (BSH)

Sáez, Armand (ArSa)

Sala i Camps, Ramon (RSC)

Sala i Fernández, Agustí (AgSal)

Sala i Giralt, Carme (CSG)

Sala i Villegas, Enric (ESV)

Sala i Vitòria, Agustí (ASV)

Sala, Cristià (CSa)

Salazar, Jaime (JaSa)

Sales i Piñeiro, Francesc (FSP)

Sales i Porta, Ton (TSa)

Sales i Vallès, Francesc (FSV)

Sales, Josep (JoSal)

Sales, Núria (NuS)

Salgado Remigio, Antonio (AnSR)

Salla i Tarragó, Josep M. (JMSaT)

Sallés, Anna (ASa)

Saló, Núria (NSa)

Salom i Vidal, Victòria (VSV)

Salomón, Mònica (MSal)

Salrach, Josep Maria (JMSal)

Salse i Rovira, Marina (MaSR)

Saludes, Anna M. (AMSa)

Salvà, Montserrat (MoSal)

Salvà, Pere (PSa)

Salvador, Francesc (FSa)

Sambeat, Maria Antònia (MAnS)

Samitier i Martí, Josep (JoSM)

San Vicente i Urondo, Ricard (RSV)

Sanabre, Josep (JoSa)

Sanahuja i Parera, Blai (BSP)

Sanahuja, Josep Maria (JMSa)

Sánchez Cano, Javier (JSaC)

Sánchez i Lorenzo, Manuel (MSL)

Sánchez i Piñol, Albert (ASaP)

Sánchez i Vaqué, Oriol (OSV)

Sánchez Martínez, Manuel (MaSM)

Sánchez Mateos, Elvira (ElSa)

Sánchez Puig, Maria (MSP)

Sánchez Vaqué, David (DSV)

Sánchez, Héctor (HSa)

Sánchez-Bosch, Jordi (JSaB)

Sànchez-Cutillas, Carmelina (CSC)

Sanchis i Guarner, Manuel (MSanG)

Sancho i Riera, P. (PSR)

Sanclement, Ernest (ErS)

Sandaran, Eulàlia (EuS)

Sanfiz, Josep (JoSan)

Sanmartí i Grego, Joan (JoSG)

Sanmartí i Roset, Josep M. (JMS)

Sanna, Josep (JSan)

Sanromà i Nicolau, Antoni (ASN)

Sans i Travé, Josep M. (JMST)

Santacana i Martorell, Francesc (FSM)

Santacana i Torres, Carles (CaSan)

Santainés, Antoni (AnS)

Santos i Duran, Mònica (MoDS)

Santos i Torroella, Rafael (RST)

Sants Gros, Miquel dels (MSGr)

Sants Salarich, Miquel de (MSS)

Sanz i Burata, Manuel (MSB)

Sañé, Secundí (SSa)

Saragossa i Lahoz, Maria (MSiL)

Sarasola, Ibon (IbS)

Sarsanedas, Jordi (JSa)

Sarsanedas, Oleguer (OSa)

Satorras i Borbonet, Ramon (RSB)

Savall i Creus, Salvador (SSC)

Savall, Agustí (AgS)

Saz-Orozco, Carlos del (CdSO)

Schepisi, Giovanna (GSch)

Schmid i Saludes, Juli (JSS)

Schop i Soler, Anna M. (AMSS)

Seabra, Manuel de (MdS)

Seco, Josep-Lluís (JLlS)

Sedó i Fortuny, Ramon (RSF)

Segarra i Neira, Lluís (LSN)

Segret i Sala, Ramon (RSS)

Seguí, Montserrat (MSe)

Segura i Bernal, Jordi (JSBe)

Segura i Soriano, Isabel (ISS)

Seguy, J. B. (JBS)

Selva, Josep (JoSe)

Sempere i Torres, Daniel (DST)

Sempere, Joaquim (JSC)

Seras, Fiveller (FiS)

Seras, Guifré (GuS)

Serch i Gelambí, Amadeu (ASG)

Serra i Baldó, Alfons (ASB)

Serrà i Campins, Antoni (AnSe)

Serra i Capallera, Joan (JSeC)

Serra i Domínguez, Manuel (MSD)

Serra i Llobera, Ignasi (ISLl)

Serra i Massansalvador, Francesc (FSeM)

Serra i Murtra, Jordi (JSM)

Serra i Puig, Roger (RSP)

Serra i Ràfols, Elies (ESR)

Serra i Reixs, Ramon (RSR)

Serra i Rosselló, Josep (JSR)

Serra, Blanca (BSe)

Serra, Eva (ESe)

Serra, Ferdinandus (FSe)

Serra, Narcís (NSe)

Serrahima, Maurici (MaSe)

Serrano, Sebastià (SeSe)

Serrasolses i Domènech, Jaume (JSD)

Serratosa i Palet, Albert (ASeP)

Serratosa i Palet, Fèlix (FeSP)

Seva, Antoni (ASe)

Sevillano i Colom, Francesc (FSC)

Sicart, Ferran (FSi)

Sidera, Joan (JoSi)

Sigalés i Pueyo, Josep M. (JMSi)

Simic, Pere (PSi)

Simó, Carme (CaSi)

Simó, Guillem (GSi)

Simó, Trinitat (TSi)

Simón i Rabasseda, Lluís (LlSR)

Simon, Ester (ESi)

Singuan i Soler, Miquel (MSi)

Sintes i Olivella, Marçal (MSiO)

Soberanas i Lleó, Amadeu (ASLl)

Sobré, J. M. (JMSob)

Sobrequés i Callicó, Jaume (JSoC)

Sobrequés i Callicó, Maria Candelària (MCS)

Sobrequés i Vidal, Santiago (SSo)

Solà i Cortasa, Joan (JoS)

Solà i Dachs, Lluís (LlSD)

Solà i Farré, Pere (PSF)

Solà i Gusiñer, Mercè (MSG)

Solà i Gusiñer, Pere (PSG)

Solà i Mir, Pere (PSM)

Solà i Parera, Maria Àngels (ASP)

Solà Morales, Ignasi de (ISM)

Solà, Francesc de P. (FPS)

Solà, Maria (MSo)

Solanes i Poch, Lluís (LlSP)

Soldevila i Balart, Llorenç (LlSB)

Soldevila, Ferran (FSo)

Solé i Sabarís, Lluís (LlSo)

Solé i Sugranyes, Lluís (LlSS)

Solé Resano, Carme (CSR)

Solé, Anna (AS)

Soler i Hernàndez, David (DSH)

Soler i Manuel, Manuel (MSM)

Soler i Riber, Joan (JSoR)

Soler i Sardà, Josep (JoSS)

Soler i Vidal, Josep (JSV)

Soler, Josep M. (JMSo)

Solsona i Brillas, Xavier (XSB)

Solsona, Aureli (AuS)

Sopena i Gil, Jordi (JSG)

Sort i Jané, Josep (JSoJ)

Sospedra i Buyé, Antoni (ASoB)

Soy i Casals, Antoni (ASC)

Stépánek, Pavel (PaS)

Strubell i Trueta, Miquel (MST)

Suárez i Garcia, Manuel (MSuG)

Suárez i Pubill, Sara (SaSu)

Subias i Fages, Antoni (ASF)

Subirà i Rocamora, Manuel (MSR)

Subirà, Jordi (JorS)

Subirana, Rosa Maria (RMS)

Subirós, Josep (JSu)

Sullà, Enric (EnS)

Sumoy, Ramon (RSu)

Sunyer i Pi, Jaume (JSP)

Suñé i Ysamat, Albert (AlbS)

Suñé, Josep M. (JpMS)

Sureda i Blanes, Josep (jsb)

Sureda i Blanes, Ramon (rsub)

Sureda i Pons, Joan (JoSu)

Sureda i Trujillo, Francesc (FST)

Sureda, Jaume (JaSu)

Surinyac, Ramon (RSuO)

Surós, Santi (SSu)

Susanna i Nadal, Àlex (ASu)

Szmidt, Dorota Teresa (DSz)

Talbot, Yann (YTa)

Tàpia i Nieto, Joan C. (JCTN)

Tarazona i Ventura, Jordi (JTV)

Tarradell, Miquel (MTa)

Tarragó Cid, Salvador (STC)

Tarrés Ruiz, Francesc (FTR)

Tarrús i Galter, Josep (JTG)

Tarrús, Joan (JoTa)

Tartera i Barrabeig, Jordi (JTB)

Tàsies, Pius (PTa)

Tasis i Ferrer, Rafael (RTF)

Tate, Robert-Brian (RBT)

Tebé i Soriano, Carles (CTS)

Teixell i Cácharo, Antoni (ATeC)

Teixidor, Joan (JTe)

Teixidor, Josep (JTx)

Tena i Garriga, Pere (PeT)

Terés i Tomàs, Maria Rosa (MRTT)

Termes i Ardèvol, Josep (JTA)

Terradas i Serra, Jaume (JTS)

Terribas, Santiago (STe)

Terry, Arthur (ArT)

Thomaschewski, Maria Rosa (MRTh)

Tintó, Margarida (MarT)

Tintoré, Enric (ETi)

Toledo Leceta, Ana M. (ATL)

Tomàs Boqué, Núria (NTB)

Tomàs i Cabot, Josep (JTC)

Tomàs, Margalida (MToV)

Tomàs, Pilar (PTo)

Tomàs, Ramon (RTM)

Tomás, Robert (RoTo)

Tormo i Freixas, Enric (ETF)

Toro i Trallero, Josep (JoTo)

Torra i Miró, Oleguer (OTM)

Torras i Ribé, Josep Maria (JMT)

Torras, Jaume (JaT)

Torre, Rafael de la (RaTo)

Torrell i Rosique, Pere (PTR)

Torrens-Ibern, Joaquim (JTI)

Torrent i Macau, Ramon (RToM)

Torrents, Maria Lluïsa (MLlT)

Torres Fontes, Juan (JTF)

Torres i Capell, Manuel (MaTC)

Torres i Domènech, Joan (JTD)

Torres i Grau, Pere (PTG)

Torres i Montané, Antoni (ATM)

Torres i Vilajoana, David (DTV)

Torres, Ramon (RTo)

Tort i Mitjans, Francesc (FTM)

Totosaus i Martorell, Josep (JMTo)

Tragan, Pius-Ramon (PRT)

Trench i Ballester, Eliseu (ETB)

Trenchs i òdena, Josep (JTrO)

Tresserras i Casadejust, Artur (ATC)

Triadó i Tur, Joan Ramon (JRTT)

Trias i Fargas, Ramon (RTr)

Trigo Rodríguez, Xulio Ricardo (XRTR)

Trillas i Ruiz, Enric (ETR)

Trullén, Josep M. (JMTr)

Tuaillon, G. (GTua)

Tubau i Sala, Josep M. (JMTS)

Tubella, Imma (ImT)

Tura i Soteras, Josep M. (JMTu)

Turró i González, Albert (ATG)

Turull i Creixell, Antoni (AnT)

Turull, Alexandre (AlT)

Ubach i Nuet, Bartomeu (BUN)

Ubach, Francesc (FUM)

Ubierna, Antoni (AnU)

Udina i Abelló, Claudi (CUA)

Udina i Abelló, Manuel (MUA)

Udina i Abelló, Santiago (SUA)

Udina i Cobo, Carles (CaU)

Udina i Cobo, Josep Manuel (JMUC)

Udina i Martorell, Frederic (FUdM)

Ulgalde, Martín de (MdU)

Ulldemolins, Salvador (SUll)

Urban Garcia, Marta (MUG)

Urdeix i Dordal, Josep (JUD)

Urgell i Garcia, Jordi (JUG)

Urgell, Maria Dolors (MDUX)

Urzainki Mikeleiz, Josune (JUM)

Vajay, Szabolcs de (SdV)

Valderas i Gallardo, Josep (JMaV)

València, Eugeni (EuVa)

Valentí, Eduard (EVa)

Vallès i Costa, Rosa (RVC)

Vallès i Rovira, Josep (JVRo)

Vallès, Edmon (EdV)

Vallès, Josep M. (JMVa)

Valls i Jordà, Joan (JVJ)

Valls i Plana, Ramon (RVPl)

Valls i Vila, Jaume (JaVV)

Valls, Lluís (LlV)

Valls, Oriol (OrV)

Vallvé i Bermejo, Joaquim (JVaB)

Vallvé i Ribera, Joan M. (JMVR)

Vallvé i Ventosa, Andreu (AVV)

Vallverdú i Canes, Francesc (FVa)

Vallverdú, Josep (JpVa)

Valor i Carabús, Marina (MVC)

Vaqué i Roig, Empar (EVR)

Varela, Xevi (XVa)

Vargas-Golarons, Ricard (RVG)

Vegué, Pere (PVe)

Vélez i Vicente, Pilar (PVV)

Vendrell i Ferrer, Eudald (EuV)

Ventalló, Joaquim (JVll)

Ventayols, Eulàlia (EVJ)

Ventura i Barnet, Jesús (JVeB)

Ventura, Betty (BVe)

Ventura, Jordi (JVe)

Veny i Clar, Joan (JVC)

Vera i Culell, Núria de (NVC)

Verd i Crespí, Sebastià (SVe)

Verdaguer i Juanola, Pere (PeV)

Verde i Aldea, Josep (JVeA)

Verdura i Tenas, Josep (JoVT)

Vergara i Carrió, Josep M (JMVC)

Verger i Garau, Joan (JVG)

Vergés i Masip, Jaume (JVeM)

Vergés i Vives, Francesc (FVV)

Vergés, Joaquim (JoaV)

Vergés, Josep (JoVer)

Verjat i Massmann, Alain (AVM)

Vernet i Ginés, Joan (JoVe)

Vernet, Francesc (FrV)

Via i Boada, Lluís (LlVB)

Via i Taltavull, Josep M. (JMVT)

Vidal i Alcover, Jaume (JVlA)

Vidal i Bendito, Tomàs (TVi)

Vidal i Garcias, Bernat (BVG)

Vidal i Hernández, Josep-Miquel (JMVH)

Vidal i Oliver, Guillem (GVO)

Vidal i Pla, Francesc (FVP)

Vidal i Solà, Artur (AVi)

Vidal i Tomàs, Bernat (BVT)

Vidal i Tur, Gonçal (GVT)

Vidal i Villa, Josep M. (JMVV)

Vidal, August (AuV)

Vidal, Helena (HVF)

Vidal, Maria Carme (MCV)

Vidal, Maria Teresa (MTV)

Vidal, Ramon (RaVi)

Vigo i Bonada, Josep (JViB)

Vigó i Marcé, Antoni (AnVM)

Vigué i Viñas, Jordi (JoVV)

Vilà i Folch, Joaquim (JVF)

Vila i Grau, Joan (JVGr)

Vilà i Guerau de Arellano, Marta (MVGA)

Vila i Pineda, Maria Dolors (MDV)

Vilà i Valentí, Joan (JViV)

Vila, Marc-Aureli (MAu)

Vila, Pau (PaV)

Vila-Abadal i Vilaplana, Marià (MVV)

Vilanova i Bosch, Evangel (EVi)

Vilanova i Trias, Pere (PVT)

Vilanova, Santiago (SaVi)

Vilaplana i Trilles, Joan (JVT)

Vilar i Bonet, Josep (JVB)

Vilar i Roca, Gerard (GVR)

Vilaró i Piñol, Rosa (RVP)

Vilarrúbias, Gaspar (GVi)

Vilaseca i Marcet, Josep (JMVM)

Vilasís i Fernández-Capalleja, Andreu (AVFC)

Villagrasa i Hernàndez, Fèlix (FVH)

Villalba i Varneda, Pere (PVi)

Villalta i Blanch, Jaume (JaViB)

Villangómez i Llobet, Mar (MVLl)

Villanueva, Lluís (LlVi)

Villatoro i Lamolla, Vicenç (VVL)

Vintró, Eulàlia (EuVi)

Vinyes i Miralpeix, Joan (JVMi)

Vinyes i Vilà, Joan (JVi)

Vinyes i Vilà, Josep Maria (JoMV)

Vinyes i Vilà, Ramon (RViV)

Vinyoles i Vidal, Joan (JVV)

Viñamata, Eduard (EdVi)

Viñas. Carles (CaVi)

Viñas, Josep (JoVi)

Viñas i Carabén, Joan (JoV)

Viñas i Riera, Joan (JVR)

Violant, Ramona (RVi)

Virella i Bloda, Albert (AVB)

Virgili, Albert (AlV)

Virgili, Carmina (CaV)

Virós i Galtier, Xavier (XVG)

Vives i Rego, Josep Arcadi (JoVR)

Vives i Sabater, Joan (JVS)

Webster, Jill R. (JRW)

Woodfield Wheeler, Max (MWW)

Xamena, Pere (PXa)

Xarrié i Rovira, Josep M. (JMXR)

Xirinachs, Valentí (VXi)

Xuriguera, Joan B. (JBX)

Yagüe i Ferrer, Àngel (AYF)

Yates, Alan (AYa)

Yll, Erikarta (EYll)

Ylla-Català, Antoni (AYC)

Zalan, Vince (ViZ)

Zaragoza, Josep-Lluís (JLlZ)

Zgustova, Monika (MoZ)

Zukovs'kyj, Arkadyj (ArZ)

Zurriaga, Ferran (FZu)

 

Equip editorial

Director general

Albert Pèlach i Pàniker

Cap d’edicions

Marc Sagristà i Artigas

Editor

Josep M. Vinyes i Vilà

Coordinadora

Marga Pradas i Garijo

Cap de correcció

Àngels Ferrand i Aranda

Redacció i correcció

Mariona Cabana i Pujol

Montserrat Comelles i Folch

Roser Pubill i Porta

Guillem Verger i Arce

Mercè Robert i Andreu

M. Mercè Riu i Codinach

Assessoria lingüística

Josep Torras i Rodergas

David Ordóñez i Garcia

Abreviatures

a

abans del

a m

abans que la mare

a p

abans que el pare

abs

usat absolutament

aC

abans de Crist

acúst

acústica

adj

adjectiu

adob

adoberia

adv

adverbi

ady

adigué

ae

avèstic

aerod

aerodinàmica

aeron

aeronàutica

af

afrikaans

agl

en poblament aglomerat

agr

agricultura

akk

accadi

alg

algonquí

àlg

àlgebra

alim

alimentació, indústries alimentàries

alq

alquímia

alt

d’altitud

am

amhàric

anàl mat

anàlisi matemàtica

anàl tens

anàlisi tensorial

anàl vect

anàlisi vectorial

anat

anatomia

anat anim

anatomia animal

anat veg

anatomia vegetal

anglic

anglicanisme

ant

antic, antigament

antrop

antropologia

antrop cult

antropologia cultural

antrop fís

antropologia física

antrop soc

antropologia social

apic

apicultura

ar

àrab

arc

Arcaic, arcaisme

arc

arameu

arit

aritmètica

arm

armament

arqueol

arqueologia

arquit

arquitectura

art

art

arts dec

arts decoratives

arxiv

arxivística

asseg

assegurances

ast

asturià

astr

astronomia

astrof

astrofísica

astrol

astrologia

astron

astronàutica

aut

automòbil, automobilisme

autom

automàtica, automació

av

àvar

avic

avicultura

az

àzeri

balíst

balística

ballet

ballet

be

bielorús

ber

berber

bg

búlgar

bi

bislama

bíbl

Bíblia

bibliog

bibliografia

bibliot

biblioteconomia

biogeog

biogeografia

biol

biologia

biol mol

biologia molecular

bioq

bioquímica

biotec

biotecnologia

bn

bengalí

bo

tibetà

bot

botànica

br

bretó

bs

bosnià

bua

buriat

bud

budisme

c

pels volts de

ca

català

calç

indústries del calçat

calef

calefacció

carret

carreteres

cartog

cartografia

catol

catolicisme

ce

txetxè

ceràm

ceràmica

cin

cinematografia

cineg

cinegètica

cir

cirurgia

cit

citologia

climat

climatologia

codic

codicologia

col

colorants

col·l

col·lecció

col·loq

col·loquial

colomb

colombofília

com intern

comerç internacional

compt

comptabilitat

comunic

comunicació

cond

condicional

conf

confecció

conj

conunció

conjug

conjugació

constr

construcció

constr nav

construcció naval

cop

copulatiu

corr

correus

cosm

cosmètica

cosmog

cosmogonia

cosmol

cosmologia

cpf

crioll

criminol

criminologia

crist

cristianisme

cristal·l

cristal·lografia

crít text

crítica textual

cron

cronologia

cs

txec

cy

gal·lès

d

després del

da

danès

dansa

dansa

dC

després de Crist

de

alemany

dec

decoració

demog

demografia

demost

demostratiu

desp

despectivament

destil·l

indústries de la destil·lació, begudes destil·lades

diag

diagnosi

dib

dibuix

diet

dietètica

dipl

diplomàtica

diss

en poblament disseminat

diss

disseny

doc

documentació

dr

dret

dr adm

dret administratiu

dr aer

dret aeronàutic

dr arag

dret aragonès

dr bal

dret balear

dr can

dret canònic

dr cat

dret català

dr civ

dret civil

dr civ cat

dret civil català

dr comp

dret comparat

dr const

dret constitucional

dr fisc

dret fiscal

dr intern

dret internacional

dr mar

dret marítim

dr merc

dret mercantil

dr mil

dret militar

dr pen

dret penal

dr pol

dret polític

dr proc

dret processal

dr proc civ

dret processal civil

dr proc pen

dret processal penal

dr rom

dret romà

dr treb

dret del treball

dr val

dret valencià

dv

divehi

dz

dzongka

eben

ebenisteria

ecol

ecologia

econ

economia

economet

econometria

el

grec

el·líp

el·líptic, el·lípticament

elect

electricitat

electroac

electroacústica

electrob

electrobiologia

electrod

electrodomèstics

electròn

electrònica

electroq

electroquímica

electrorad

electroradiologia

electrot

electrotècnia

embal

embalatge, envasat

embriol

embriologia

en

anglès

eng

enginyeria

eng civ

enginyeria civil

eng hid

enginyeria hidràulica

eng quím

enginyeria química

eng sanit

enginyeria sanitària

enol

enologia

enseny

ensenyament

entom

entomologia

epig

epigrafia

epist

epistemologia

es

castellà

escolt

escoltisme

escr

escriptura

escult

escultura

esgl or

esglésies orientals

esot

esoterisme

esp

especialment

espai

espai

espect

espectacles

espel

espeleologia

espir

espiritisme

esport

esports

est

estimació

estad

estadística

estèt

estètica

estil

estilística

estratig

estratigrafia

et

estonià

ètic

ètica

etnog

etnografia

etnol

etnologia

etol

etologia

eu

basc

evol

evolució, evolucionisme

excurs

excursionisme

expl

explosius

extens

conreus extensius

f

substantiu femení

fa

dari

fa

persa

fam

Familiar, propi del llenguatge familiar

farm

farmàcia, indústria farmacèutica

ferret

ferreteria

ferroc

ferrocarrils

fi

finès

fig

figurat, en sentit figurat

fil

filatura

filat

filatèlia

filol

filologia

filos

filosofia

fin

finances

fís

física

fís atòm

física atòmica

fís nuc

física nuclear

fisiol

fisiologia

fisiol anim

fisiologia animal

fisiol veg

fisiologia vegetal

fitopat

fitopatologia

fitot

fitotècnia

fo

feroès

folk

folklore

fon

fonètica, fonologia

fon hist

fonètica històrica

forest

indústries forestals

fotog

fotografia

fr

francès

francm

francmaçoneria

fruct

fructicultura

fust

fusteria

fut

futur

ga

irlandès

gastr

gastronomia

gd

escocès

gd

gaèlic

gen

genètica

geneal

genealogia

geobot

geobotànica

geod

geodèsia

geof

geofísica

geog

geografia

geog adm

geografia administrativa

geog agr

geografia agrària

geog fís

geografia física

geog hum

geografia humana

geog pol

geografia política

geog urb

geografia urbana

geol

geologia

geom

geometria

geomorf

geomorfologia

geoquím

geoquímica

ger

gerundi

gimn

gimnàstica

gl

gallec

glaciol

glaciologia

gn

guaraní

gràf

arts gràfiques

gram

gramàtica

grav

gravat

grc

grec antic

h

habitants

he

hebreu

heràld

heràldica

hi

hindi

hidr

hidràulica

hidrod

hidrodinàmica

hidrog

hidrografia

hidrol

hidrologia

hig

higiene

hind

hinduisme

hiperb

usat hiperbòlicament

hist

història

hist ciènc

història de la ciència

hist dr

història del dret

hist dr can

història del dret canònic

hist dr cat

història del dret català

hist dr mar

història del dret marítim

hist ecl

història eclesiàstica

hist med

història de la medicina

hist mil

història militar

hist rel

història de les religions

hist tècn

història de la tècnica

histol

histologia

historiog

historiografia

hort

horticultura

hr

croat

ht

haitià crioll

hu

hongarès

hy

armeni

iconog

iconografia

ict

ictiologia

id

indonesi

immunol

immunologia

imper

imperatiu

imperf

imperfet

impers

impersonal

impr

impròpiament

ind

indicatiu

indef

indefinit

indum

indumentària

indúst

indústria

inf

infinitiu

inform

informàtica

inst cult

institucions de cultura

interj

interjecció

intr

intransitiu

inv

invariable

iròn

usat irònicament

irreg

irregular

is

islandès

islam

islamisme

it

italià

iu

esquimal

ja

japonès

jard

jardineria

jocs

jocs d'entreteniment

joi

joieria

jud

judaisme

ka

georgià

kbd

kabardí

kho

sakha

kk

kazakh

km

khmer

ko

coreà

krc

balkar

kv

ziriè

kw

còrnic

ky

kirguís

l g p m s

legitimat per matrimoni subsegüent

la

llatí

lat

de latitud

lb

luxemburguès

ling

lingüística

lit

literatura

litog

litografia

litúrg

litúrgia

llar

llar, assumptes domèstics

lo

lao

loc adj

locució adjectival

loc adv

locució adverbial

loc con

locució conjuntiva

loc interj

locució interjectiva

loc llat

locució llatina

loc prep

locució prepositiva

loc verb

locució verbal

lòg

lògica

logíst

logística

long

de longitud

lt

lituà

lum

luminotècnia

lv

letó

m

mort el

m

substantiu masculí

magnet

magnetisme

manut

manutenció, emmagatzematge

mar

marina, marítim

mar guer

marina de guerra

mat

matemàtiques

mec

mecànica

mec estad

mecànica estadística

mec quànt

mecànica quàntica

mec relat

mecànica relativista

med

medicina

merc

comerç i mercat

metal·l

metal·lúrgia

meteor

meteorologia

metod

metodologia

mètr

mètrica

metrol

metrologia

mg

malgaix

mi

maori

microb

microbiologia

mil

ciències militars

min

mineria

mineral

mineralogia

mit

mitologia

mk

macedònic

ml

malaialam

mn

khalka

mn

mongol

mnc

manxú

mobl

mobiliari

mot

motors

mr

marathi

ms

malai

mt

maltès

munt

muntanyisme

mús

música

museol

museologia

my

birmà

n

nat el

n

neutre

na

nauruà

nàut

nàutica

ne

nepalès

nl

flamenc

nl

neerlandès

no

noruec

nuc

nucleònica

numis

numismàtica

ny

chewa

obr públ

obres públiques

obs

obsolet

obst

obstetrícia

oc

occità

oceanog

oceanografia

ocult

ocultisme

oc-x-aranese

aranès

odont

odontologia

ofic

oficis manuals

oficina

màquines i instruments d'oficina

oftal

oftalmologia

oleïc

oleïcultura, indústries oleícoles

onomàst

onomàstica

òpt

òptica

orfeb

orfebreria

org empr

organització d'empreses

org ind

organització industrial

org mil

organització militar

ornit

ornitologia

ort

ortografia

os

osset

p a

poc abans del

p anal

per analogia

p d

poc després

p ex

per exemple

p ext

per extensió

p j

partit judicial

p p

participi passat

p pr

participi present

paleobot

paleobotànica

paleog

paleografia

paleont

paleontologia

paper

papereria

papir

papirologia

part

partícules elementals

past

pastisseria

pat

patologia

Pe

punt d’ebullició

pedag

pedagogia

pediat

pediatria

pedol

pedologia

pej

pejoratiu

pell

pelleteria

penol

penologia

perf

perfet

perfum

perfumeria

period

periodisme

pesc

pesca

petrog

petrografia

petrol

petrologia

Pf

punt de fusió

pint

pintura

pintur

indústria de pintura i vernissos

pir

pirotècnia

pl

plural

pl

polonès

plàst

plàstics

plusq

plusquanperfet

poètica

poètica

polít

ciències polítiques

pop

popular

poss

possessiu

pr

present

prehist

prehistòria

prep

preposició

pro

provençal

pron

pronom, pronominal

protest

protestantisme

prov

província

ps

paixto

psic

psicologia

psiq

psiquiatria

pt

portuguès

publ

publicitat

puer

puericultura

qu

quítxua

quím

química

quím anal

química analítica

quím fís

química física

quím ind

química industrial

quím inorg

química inorgànica

quím org

química orgànica

rad

radar

radiotèc

radiotècnia

ram

ramaderia

refrig

refrigeració

rel treb

relacions del treball

relig

religió

relig or

religions orientals

relig prim

religions primitives

rell

rellotgeria

ret

retòrica

rm

retoromànic

rn

kirundi

ro

romanès

ru

rus

rw

ruanda

s (ss)

segle (segles

s n

sense noces

s p

sense prole

s p l

sense prole legítima

sa

sànscrit

sah

iacut

sc

sard

sd

sense data

ser

sericultura

sg

sango

si

cingalès

si

singalès

sigil·l

sigil·lografia

silv

silvicultura

sing

singular

sk

eslovac

sl

eslovè

sm

samoà

smi

sami

so

somali

sociol

sociologia

sq

albanès

sr

serbi

ss

swazi

st

sesotho

subj

subjuntiu

subm

exploració submarina

sur

indústria surera

sv

suec

sw

swahili

ta

tàmil

tàct

tàctica

taurom

tauromàquia

teat

teatre

tecnol

tecnologia

telecom

telecomunicacions

teol

teologia

terap

terapèutica

termo

termodinàmica

termot

termotècnia

tèxt

indústria tèxtil

tg

tadjik

th

siamès

th

tailandès

th

thai

tipog

tipografia

tk

turcman

tl

tagàlog

to

tonga

topa

toponímia d'Andorra

topal

toponímia de l'Alguer

topb

toponímia de les Illes Balears

topc

toponímia de Catalunya

topcn

toponímia de Catalunya del Nord

tope

toponímia d'Espanya

topfp

toponímia de la Franja de Ponent

topog

topografia

topol

topologia

topu

toponímia universal

topv

toponímia del País Valencià

toxicol

toxicologia

tr

usat transitivament

tr

turc

trad

tradicional

tràns

trànsit

transp

transports

traum

traumatologia

treb soc

treball social

tur

turisme, viatges

tv

televisió

tyv

tuvinià

uk

ucraïnès

univ

ensenyament universitari

ur

urdu

ur

urdú

urban

urbanisme

uz

uzbek

v

vers el

v

verb

veter

veterinària

vi

annamita

vidr

indústria vidriera

vitic

viticultura, indústries vinícoles

vot

votiac

wen

sòrab

xal

calmuc

zh

wade

zh

xin

zh

xinès

zoogeog

zoogeografia

zool

zoologia

zoot

zootècnia

zu

zulu

Llibre d'estil d'Enciclopèdia Catalana
Llegir més...