Casa forta de Sobeies (la Vall de Bianya)

Situació

Aquesta casa forta es troba a uns 100 m de l’església de Sant Andreu de Socarrats, vers el costat de tramuntana. La situació, doncs, i el camí per a arribar-hi són els mateixos que hem indicat per a l’esmentada església.

Història

La família Socarrats, segons les notícies que hi ha a les obres de Francesc Caula, ja surt documentada al segle XII. Sembla —tot i que amb les dades que en tenim sigui impossible d’assegurar-ho— que els seus membres pertanyien a un estament situat entre la baixa noblesa, els cavallers i la pagesia lliure. Devien ésser pagesos aloers. En una època...