El Pallars

El Pallars és una de les regions naturals de Catalunya més ben definides, tant des del punt de vista geogràfic com històric. El criteri geogràfic predominant per a precisar-ne l’àmbit és l’hidrogràfic: el Pallars és la conca de la Noguera Pallaresa, amb les estretes valls secundàries que conflueixen a aquest riu, des de la zona axial dels Pirineus, a la partió de les aigües vers els vessants atlàntic i mediterrani, fins a la gran alineació muntanyosa de la serra de Montsec, la més destacada de les Serres Exteriors Pre-pirinenques, que forma el seu límit meridional.

És una comarca allargassada...